سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دلیل تقدم مرگ بر زندگی و ظلمت برنور از دیدگاه قرآن کریم
23 آذر 1395

دلیل تقدم مرگ بر زندگی و ظلمت برنور از

سرزمین آریایی : شاید این سوال به ذهن شما هم خطور کرده که چرا در قرآن ، مرگ بر زندگی و ظلمت بر نور تقدم دارند و قبل از زندگی مرگ ، و قبل از نور ظلمت آمده ...
پست های ویژه