سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس
07 آذر 1394

بورس

بورس   بازار نقدی بورس در یک نگاه شاخص کل 62,712.30  (22.27) شاخص كل (هم وزن) 9,785.60  9.30 ارزش بازار 2,711,567.850 B ...
بورس 20 آبانماه 1394
21 آبان 1394

بورس 20 آبانماه 1394

بورس 20 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 07:54:51 شاخص کل 63,056.40  12.10 شاخص كل (هم وزن) 9,748.60  ...
بورس 19 آبانماه 1394
20 آبان 1394

بورس 19 آبانماه 1394

بورس 19 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 63,044.30 8.57 0.01 63,087.90 63,025.90 شاخص ...
بورس 18 آبانماه 1394
19 آبان 1394

بورس 18 آبانماه 1394

بورس 18 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 63,035.70 36.48 0.06 63,043 62,986.30 شاخص قيمت(وزني-ارزشي) ...
بورس 17 آبانماه 1394
18 آبان 1394

بورس 17 آبانماه 1394

بورس 17 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 05:10:19 شاخص کل 62,999.20  (1.20) شاخص كل (هم وزن) 9,699.10  ...
بورس 6 آبانماه 1394
07 آبان 1394

بورس 6 آبانماه 1394

بورس 6 آبانماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,180 (2.72) 1,206 (0.58) 168 1.521 M 2 B آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 ...
بورس 4 آبانماه 1394
05 آبان 1394

بورس 4 آبانماه 1394

بورس 4 آبانماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانی آسيا 1,181 1.46 1,164 آكنتور 9,966 0.84 9,883 اخابر 2,260 1.03 2,237 البرز 1,090 1.68 ...
بورس 22 مهرماه 1394
23 مهر 1394

بورس 22 مهرماه 1394

بورس 22 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,973.30 بیشترین مقدار روز 61973.30 کمترین مقدار روز 61493.80 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 20 مهرماه 1394
21 مهر 1394

بورس 20 مهرماه 1394

بورس 20 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,296.60 بیشترین مقدار روز 61355.20 کمترین مقدار روز 61253.10 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 7 مهرماه 1394
08 مهر 1394

بورس 7 مهرماه 1394

بورس 7 مهرماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,123 2.18 1,107 0.73 30 306,213 344 M آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 ...
بورس 7 مهرماه 1394
07 مهر 1394

بورس 7 مهرماه 1394

بورس 7 مهرماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,117 1.64 1,099 0 0 0 0 آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 اخابر 2,230 0.9 ...
بورس 24 شهریورماه 1394
25 شهریور 1394

بورس 24 شهریورماه 1394

بورس 24 شهریورماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,110 (3.98) 1,127 (2.51) 71 562,247 623 M آكنتور 9,966 (0.77) 10,043 ...
پست های ویژه