سریال زخم کاری

سریال گیسو

سریال ملکه گدایان

می خواهم زنده بمانم


بورس
07 آذر 1394

بورس

بورس   بازار نقدی بورس در یک نگاه شاخص کل 62,712.30  (22.27) شاخص كل (هم وزن) 9,785.60  9.30 ارزش بازار 2,711,567.850 B ...
بورس 27 آبانماه 1394
27 آبان 1394

بورس 27 آبانماه 1394

بورس 27 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه شاخص کل 62,919.60  (94.02) شاخص كل (هم وزن) 9,818.90  14.20 ارزش بازار ...
بورس دوشنبه 25 آبانماه 1394
25 آبان 1394

بورس دوشنبه 25 آبانماه 1394

بورس دوشنبه 25 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه شاخص کل 63,071.60  (11.92) شاخص كل (هم وزن) 9,831.20  5.90 ارزش بازار ...
بورس 23 آبانماه 1394
24 آبان 1394

بورس 23 آبانماه 1394

بورس 23 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 06:34:12 شاخص کل 63,070.60  14.19 شاخص كل (هم وزن) 9,780.40  ...
بورس 20 آبانماه 1394
21 آبان 1394

بورس 20 آبانماه 1394

بورس 20 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 07:54:51 شاخص کل 63,056.40  12.10 شاخص كل (هم وزن) 9,748.60  ...
بورس 19 آبانماه 1394
20 آبان 1394

بورس 19 آبانماه 1394

بورس 19 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 63,044.30 8.57 0.01 63,087.90 63,025.90 شاخص ...
بورس 18 آبانماه 1394
19 آبان 1394

بورس 18 آبانماه 1394

بورس 18 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 63,035.70 36.48 0.06 63,043 62,986.30 شاخص قيمت(وزني-ارزشي) ...
بورس 17 آبانماه 1394
18 آبان 1394

بورس 17 آبانماه 1394

بورس 17 آبانماه 1394 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 05:10:19 شاخص کل 62,999.20  (1.20) شاخص كل (هم وزن) 9,699.10  ...
بورس 16 آبانماه 1394
17 آبان 1394

بورس 16 آبانماه 1394

بورس 16 آبانماه 1394 شاخص های منتخب شاخصانتشارمقدارتغییردرصدبیشترینکمترین شاخص كل 16:20 63,000.40 73.00 0.12 63,000.40 62,915.70 شاخص ...
بورس 6 آبانماه 1394
07 آبان 1394

بورس 6 آبانماه 1394

بورس 6 آبانماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,180 (2.72) 1,206 (0.58) 168 1.521 M 2 B آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 ...
بورس 4 آبانماه 1394
05 آبان 1394

بورس 4 آبانماه 1394

بورس 4 آبانماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانی آسيا 1,181 1.46 1,164 آكنتور 9,966 0.84 9,883 اخابر 2,260 1.03 2,237 البرز 1,090 1.68 ...
بورس 3 آبانماه 1394
04 آبان 1394

بورس 3 آبانماه 1394

بورس 3 آبانماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,115 (3.3) 1,153 0 0 0 0 آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 اخابر 2,230 ...
بورس 29 مهرماه 1394
29 مهر 1394

بورس 29 مهرماه 1394

بورس 29 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 63,142 نمادآخرین معاملهقیمت پایانی آسيا 1,150 (2.38) 1,178 آكنتور 9,966 0.84 9,883 اخابر 2,212 ...
بورس 27 مهرماه 1394
27 مهر 1394

بورس 27 مهرماه 1394

بورس 27 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 63,071.40 نمادآخرین معاملهقیمت پایانی آسيا 1,170 (2.17) 1,196 آكنتور 9,966 0.84 9,883 اخابر 2,201 ...
بورس 22 مهرماه 1394
23 مهر 1394

بورس 22 مهرماه 1394

بورس 22 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,973.30 بیشترین مقدار روز 61973.30 کمترین مقدار روز 61493.80 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 21 مهرماه 1394
22 مهر 1394

بورس 21 مهرماه 1394

بورس 21 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,434.40 بیشترین مقدار روز 61434.50 کمترین مقدار روز 61297.90 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 20 مهرماه 1394
21 مهر 1394

بورس 20 مهرماه 1394

بورس 20 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,296.60 بیشترین مقدار روز 61355.20 کمترین مقدار روز 61253.10 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 19 مهرماه 1394
20 مهر 1394

بورس 19 مهرماه 1394

بورس 19 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,287.10 بیشترین مقدار روز 61422.00 کمترین مقدار روز 61287.10 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 18 مهرماه 1394
19 مهر 1394

بورس 18 مهرماه 1394

بورس 18 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,396.90 بیشترین مقدار روز 61436.20 کمترین مقدار روز 61394.70 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 15 مهرماه 1394
15 مهر 1394

بورس 15 مهرماه 1394

بورس 15مهرماه 1394     آخرین مقدار شاخص 61,219.90 بیشترین مقدار روز 61219.90 کمترین مقدار روز 61219.90 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 13 مهرماه 1394
14 مهر 1394

بورس 13 مهرماه 1394

بورس 13 مهرماه 1394 آخرین مقدار شاخص 61,233.60 بیشترین مقدار روز 61264.90 کمترین مقدار روز 61168.00 نمادآخرین معاملهقیمت ...
بورس 12 مهرماه 1394
13 مهر 1394

بورس 12 مهرماه 1394

بورس 12 مهرماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,101 0.64 1,094 0 0 0 0 آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 اخابر 2,221 ...
بورس 11 مهرماه 1394
12 مهر 1394

بورس 11 مهرماه 1394

بورس 11 مهرماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,076 (2.45) 1,103 0 0 0 0 آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 اخابر 2,227 ...
بورس 8 مهرماه 1394
09 مهر 1394

بورس 8 مهرماه 1394

بورس 8 مهرماه 1394 نمادآخرین معاملهقیمت پایانیتعدادحجمارزش آسيا 1,120 1.17 1,109 0.18 27 152,707 171 M آكنتور 9,966 0.84 9,883 0 0 0 0 ...
پست های ویژه