سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 29 بهمن 1393

در تاریخ : 93.11.30

شاخص بورس 29 بهمن ماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۳۳۱۶.۲   ۲۶۳۳۱۶.۲   ۲۶۳۶۸۷.۵   -۳۷۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۹۶.۱   ۲۸۹۶.۱   ۲۹۰۳.۳   -۶.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول   ۴۷۹۱۹.۷   ۴۷۸۹۶.۹   ۴۷۹۶۹.۸   -۳۶.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۴۷۲۰   ۶۴۷۰۶.۹   ۶۴۸۲۶.۶   -۹۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۹۷۰.۴   ۷۳۹۱۹.۱   ۷۴۱۲۵.۱   -۱۳۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۵۶۸۹   ۱۲۵۶۸۹   ۱۲۶۰۹۹.۲   -۳۸۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۱.۲   ۵۳۱.۲   ۵۳۱.۴   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۰.۳   ۵۹۰.۳   ۵۹۱.۶   -۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۸   ۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۲۵.۱   ۶۲۵.۱   ۶۲۸.۳   -۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۲۵.۳   ۷۱۵   ۷۲۵.۳   ۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹   ۷۲۹   ۷۲۹   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۴۶.۶   ۸۴۵.۶   ۸۴۹.۱   ۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۲۲.۱   ۱۱۲۲.۱   ۱۱۲۲.۱   ۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۷۱   ۱۴۶۴.۹   ۱۴۷۴   ۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۴۳.۴   ۱۷۴۳.۴   ۱۷۶۷.۲   -۲۷.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۸۲۴.۳   ۱۸۲۴.۳   ۱۸۵۰.۱   -۳۹.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۸۷.۱   ۱۸۸۴.۶   ۱۸۹۹.۹   ۷.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۱۰۷.۶   ۲۱۰۷.۳   ۲۱۱۷.۹   -۱۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۳۹.۱   ۲۴۳۹.۱   ۲۴۵۵.۷   -۱۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۲۸.۱   ۲۶۲۸.۱   ۲۶۳۳.۹   -۶.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۷۴۶.۳   ۲۷۴۶.۳   ۲۷۵۴.۴   -۷.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۳۶۵.۳   ۳۳۶۵.۳   ۳۴۲۲.۵   -۵۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۳۸۸.۲   ۳۳۸۳.۴   ۳۴۰۸.۵   -۱۱۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۶۳.۱   ۳۴۶۳.۱   ۳۴۹۲.۱   -۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۱۰۴.۹   ۴۱۰۴.۹   ۴۱۱۷.۲   -۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۲۶۹.۲   ۴۲۶۹.۲   ۴۲۷۸.۸   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۵۵۰.۲   ۴۵۲۸.۹   ۴۵۵۰.۲   ۳۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۴۶.۵   ۶۱۴۲.۵   ۶۱۵۱.۹   -۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۴۰۴.۹   ۶۳۹۸.۷   ۶۴۵۷.۸   -۱۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
زراعت   ۶۶۹۵.۱   ۶۶۹۵.۱   ۶۶۹۶.۶   -۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۱۲۳۶   ۱۱۲۳۶   ۱۱۲۹۲.۲   -۲۱.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۱۶۵   ۱۲۱۶۵   ۱۲۴۲۸.۱   -۲۶۰.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۹۹.۴   ۱۲۲۹۹.۴   ۱۲۳۰۸.۶   -۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۵۵۰.۶   ۱۷۵۵۰.۶   ۱۸۰۶۴.۸   -۵۱۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۸۳۶۶.۷   ۱۸۳۶۵.۳   ۱۸۳۹۱.۴   -۲۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۲۶۲۵.۶   ۲۲۵۳۴.۵   ۲۲۶۵۹.۳   -۴۸۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۷۳۳۴.۶   ۲۷۳۳۴.۶   ۲۷۳۶۱.۹   ۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۹۵۱۶.۷   ۴۹۴۲۸.۹   ۴۹۶۰۵.۷   ۱۸۱۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۴۲۹۱   ۵۴۲۹۱   ۵۴۳۶۴.۳   -۶۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۲۵۴.۸   ۱۲۴۲۲۰.۱   ۱۲۴۵۸۲.۲   -۲۹۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۶۲۸.۶   ۱۲۶۶۲۸.۶   ۱۲۶۷۰۰.۵   -۱۴۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۲۳۳۹.۸   ۲۸۱۱۷۲   ۲۸۲۴۱۴.۹   ۶۳۷.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۴۷۳۵   ۲۹۴۶۴۶.۷   ۲۹۴۷۶۶.۵   ۲۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۰
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۳۰
دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه