سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 27 بهمن 1393

در تاریخ : 93.11.28

شاخص بورس 27 بهمن 1393

شاخص بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۴۴۲۹.۴   ۲۶۴۱۵۷.۸   ۲۶۴۴۲۹.۴   ۲۷۲.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۹۱۲.۹   ۲۹۱۰.۶   ۲۹۱۳.۶   ۲.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول   ۴۸۰۲۳.۴   ۴۷۹۸۱.۳   ۴۸۰۵۱.۵   ۶۶.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۴۹۹۳.۶   ۶۴۹۵۵.۱   ۶۵۰۲۶.۴   ۶۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۴۲۵۰.۴   ۷۴۱۲۶.۵   ۷۴۲۷۹.۳   ۱۶۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۶۸۶۹.۷   ۱۲۶۸۵۹.۷   ۱۲۶۹۸۵   ۱۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۵:۵۰
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
راديويي   ۵۳۲.۷   ۵۳۱.۹   ۵۳۳   ۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴.۶   ۵۹۴.۶   ۵۹۵.۱   -۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۸   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۲۷.۹   ۶۱۲.۲   ۶۲۷.۹   ۱۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۱۹.۳   ۷۱۹.۳   ۷۲۰.۲   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹   ۷۲۹   ۷۲۹   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۴۴.۶   ۸۴۰.۹   ۸۴۴.۶   ۱۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۲۱   ۱۱۲۱   ۱۱۲۱   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۶۲.۶   ۱۴۵۳.۲   ۱۴۶۳.۳   ۱۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۷۷.۱   ۱۷۷۳.۲   ۱۷۸۱.۲   ۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۱۹   ۱۸۰۶.۲   ۱۸۱۹   ۱۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۸۵۲.۸   ۱۷۶۸.۹   ۱۸۶۳.۴   ۸۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۱۲۹.۴   ۲۱۲۹.۴   ۲۱۳۲.۵   -۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۶۲.۸   ۲۴۵۶.۲   ۲۴۶۲.۸   ۹.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۴۵   ۲۶۴۳.۳   ۲۶۴۵.۷   ۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۷۸۲.۱   ۲۷۸۲.۱   ۲۸۰۶.۶   -۲۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۳۹۳.۳   ۳۳۸۸.۳   ۳۴۴۰.۲   -۵۱.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۰۹   ۳۳۹۲.۱   ۳۴۰۹.۳   ۱۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۶۰۷.۶   ۳۶۰۷.۶   ۳۶۵۵.۶   -۱۰۰.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۱۱۱   ۴۱۱۱   ۴۱۶۹.۴   -۵۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۳۱۴.۵   ۴۳۱۴.۵   ۴۳۲۵.۴   -۱۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۷۷.۴   ۴۴۷۷.۴   ۴۴۸۶.۸   -۱۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۳۸.۶   ۶۱۲۶.۶   ۶۱۳۸.۶   ۲۲.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۳۴۲.۵   ۶۳۳۴.۴   ۶۴۳۱.۴   ۳.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
زراعت   ۶۷۰۰   ۶۶۹۲.۵   ۶۷۰۰   ۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۱۳۰۱.۶   ۱۱۳۰۰.۲   ۱۱۳۳۳.۹   ۲۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۳۲۵.۸   ۱۲۳۲۵.۸   ۱۲۳۳۴.۵   -۹.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۳۲۶.۹   ۱۲۱۱۳.۶   ۱۲۳۲۶.۹   ۲۵۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۸۰۴۶.۸   ۱۸۰۴۶.۸   ۱۸۷۶۸.۶   -۷۰۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۸۲۶۵.۹   ۱۸۲۱۴.۵   ۱۸۲۶۶   ۵۷.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۲۶۶۲.۴   ۲۲۴۶۱.۱   ۲۲۶۶۲.۴   ۱۵۹.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۷۵۱۹.۶   ۲۷۵۱۹.۶   ۲۷۶۲۰.۷   -۵۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۶۵۶۷.۱   ۴۵۶۴۸.۳   ۴۶۵۶۷.۱   ۱۷۸۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۴۵۱۷.۹   ۵۴۵۰۰.۲   ۵۴۵۴۶   ۴۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۸۱۳.۸   ۱۲۴۵۹۸.۹   ۱۲۴۹۱۳.۷   ۲۵۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۷۰۱۶.۳   ۱۲۶۹۰۱.۴   ۱۲۷۰۷۰.۱   ۱۹۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۳۱۶۲.۶   ۲۸۳۱۶۲.۶   ۲۸۵۳۹۲.۹   -۱۹۸۶.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۴۵۶۳.۸   ۲۹۴۵۱۱.۶   ۲۹۴۵۶۳.۸   ۸۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰
دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه