سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

شاخص بورس 19 بهمن 1393

در تاریخ : 93.11.20

بورس

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۵۹۴۵.۸   ۲۶۵۹۴۵.۸   ۲۶۷۶۵۸.۲   -۱۷۱۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۹۲۵.۸   ۲۹۲۵.۸   ۲۹۴۳.۹   -۱۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول   ۴۸۱۶۷.۳   ۴۸۱۶۷.۳   ۴۸۴۴۸.۳   -۳۱۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۵۳۶۶.۳   ۶۵۳۶۶.۳   ۶۵۷۵۲.۵   -۴۲۰.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۴۶۶۶.۸   ۷۴۶۶۶.۸   ۷۵۱۸۴.۷   -۵۶۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۸۴۶۱.۲   ۱۲۸۴۶۱.۱   ۱۲۹۲۴۳.۷   -۷۹۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۵۰
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
راديويي   ۵۳۵.۶   ۵۳۵.۶   ۵۳۵.۸   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
بانكها   ۶۰۴.۷   ۶۰۴.۷   ۶۰۸.۹   -۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۰۷   ۶۰۷   ۶۲۱.۸   -۱۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۸   ۶۱۴.۹   -۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹.۱   ۷۲۹.۱   ۷۲۹.۲   -۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۳۱.۳   ۷۳۱.۳   ۷۳۶.۱   -۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۳۵.۵   ۸۳۵.۵   ۸۴۸   -۲۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۱۸.۵   ۱۱۱۸.۵   ۱۱۱۸.۵   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۱.۲   ۱۴۸۱.۲   ۱۴۹۱.۶   -۱۸.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۷۴۲.۳   ۱۷۴۲.۳   ۱۷۸۷.۳   -۵۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۵۳.۹   ۱۷۵۳.۹   ۱۸۱۱.۸   -۵۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۸۷   ۱۷۸۵.۷   ۱۸۳۲.۶   -۴۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۱۵۶.۱   ۲۱۳۸.۲   ۲۱۶۰   ۱۴.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۵۰۹.۶   ۲۵۰۹.۶   ۲۵۳۸   -۲۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۵۹.۷   ۲۶۵۹.۷   ۲۶۷۴.۳   -۱۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۹۵۰   ۲۹۵۰   ۳۰۱۰.۸   -۷۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۷۲.۹   ۳۳۷۲.۲   ۳۴۲۴.۵   -۵۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۵۰۰.۳   ۳۴۵۲.۶   ۳۵۰۵.۹   ۶۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۶۶۱.۷   ۳۶۱۰.۷   ۳۶۶۵.۱   ۸۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۱۸۶.۹   ۴۱۸۶.۹   ۴۲۰۱   -۱۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۳۴۶.۲   ۴۳۴۶.۲   ۴۳۷۱.۵   -۳۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۵۳۹.۱   ۴۵۳۹.۱   ۴۵۷۴.۲   -۳۲.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۰۲۶.۷   ۶۰۲۶.۷   ۶۰۲۹.۱   -۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۴۸۱   ۶۴۸۱   ۶۵۲۳.۱   ۹۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
زراعت   ۶۸۱۳.۵   ۶۸۰۹.۳   ۶۸۱۳.۵   -۴.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۱۵۲۸   ۱۱۵۲۸   ۱۱۵۹۱.۲   -۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۱۲۵.۳   ۱۲۱۲۵.۳   ۱۲۲۴۹.۴   -۲۱۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۵۶۳.۳   ۱۲۵۶۳.۳   ۱۲۶۰۲.۴   -۴۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۸۳۹۳.۷   ۱۸۳۹۳.۷   ۱۸۵۷۶.۴   -۱۶۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۸۴۴۴.۴   ۱۸۴۱۲.۳   ۱۸۴۵۴.۴   -۷۳۳.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۳۴۷۴   ۲۳۴۷۴   ۲۳۶۲۹.۹   -۱۶۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۷۷۵۴.۲   ۲۷۷۵۴.۲   ۲۷۸۳۰.۳   -۸۶.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۰۹۲۷.۶   ۵۰۴۱۷   ۵۰۹۲۷.۶   ۴۱۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۴۷۵۵.۷   ۵۴۷۵۵.۷   ۵۵۰۱۲.۳   -۳۱۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۶۵۰۴   ۱۲۶۵۰۳.۱   ۱۲۷۴۹۷.۵   -۱۲۵۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۷۳۶۴.۴   ۱۲۷۳۶۴.۴   ۱۲۷۸۹۸.۶   -۷۱۵.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۰۶۴۵.۶   ۲۸۰۶۴۵.۴   ۲۸۳۹۰۴.۷   -۳۶۶۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۴۳۱۸.۲   ۲۹۴۳۱۸.۲   ۲۹۴۳۷۶.۷   -۱۶۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰
دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه