سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

شاخص بورس 15 بهمن 1393

در تاریخ : 93.11.16

بورس

 

بورس

 

 

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ

 

شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۷۵۹۴.۸   ۲۶۶۸۸۶.۲   ۲۶۷۵۹۴.۸   ۷۰۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۱۱
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۹۴۷.۷   ۲۹۴۱.۷   ۲۹۵۰.۸   ۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۲۷
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
راديويي   ۵۳۳.۷   ۵۳۰.۸   ۵۴۱.۳   ۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
بانكها   ۶۱۲   ۶۰۹.۶   ۶۱۲.۹   ۳.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
محصولات چرمي   ۶۱۵   ۶۱۵   ۶۱۷.۵   -۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
فني مهندسي   ۶۲۵.۶   ۶۲۱.۴   ۶۲۵.۷   ۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
سيمان   ۷۲۸.۷   ۷۲۲.۹   ۷۲۸.۷   ۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹.۹   ۷۲۹.۹   ۷۶۰.۲   -۳۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۸۱.۴   ۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
انبوه سازي   ۸۵۹.۴   ۸۵۷.۲   ۸۶۲.۷   ۲۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
منسوجات   ۱۱۱۸.۳   ۱۱۱۸.۳   ۱۱۱۸.۳   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۰   ۰   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۸   ۱۴۷۵.۲   ۱۴۸۸.۴   ۱۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
ابزار پزشكي   ۱۸۱۲.۶   ۱۷۷۹.۹   ۱۸۱۲.۹   ۶۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
كاني غيرفلزي   ۱۸۲۵.۶   ۱۷۸۹.۵   ۱۸۲۵.۶   ۳۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
سايرمالي   ۱۸۴۱.۴   ۱۸۴۱.۴   ۱۸۶۴.۶   ۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
کاشي و سراميك   ۲۱۳۶.۷   ۲۱۳۴.۱   ۲۱۴۱.۵   -۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
غذايي بجز قند   ۲۵۰۶.۴   ۲۴۷۷.۴   ۲۵۰۶.۴   ۳۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۷۹.۸   ۲۶۷۴.۵   ۲۶۸۴   ۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۳۰۴۲.۷   ۳۰۴۲.۷   ۳۰۵۶.۹   -۱۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
قند و شكر   ۳۴۱۱.۸   ۳۳۷۲.۳   ۳۴۱۱.۸   ۵۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
ساير معادن   ۳۴۳۶.۳   ۳۴۳۶.۳   ۳۴۳۶.۳   ۱۳۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۳۹.۵   ۳۳۶۶.۵   ۳۴۴۱.۳   ۷۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
رايانه   ۴۱۹۴.۶   ۴۱۹۴.۶   ۴۲۳۵.۷   -۳۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شيميايي   ۴۳۸۹.۱   ۴۳۸۵.۴   ۴۳۹۰.۲   ۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
مواد دارويي   ۴۵۷۹.۶   ۴۵۷۹.۶   ۴۶۱۶.۸   -۳۴.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
چند رشته اي ص   ۵۹۹۷.۳   ۵۹۹۳.۳   ۶۰۰۰.۴   -۲۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
محصولات كاغذ   ۶۲۴۳.۱   ۶۲۴۳.۱   ۶۲۶۲.۵   ۱۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
زراعت   ۶۹۵۴.۳   ۶۹۵۴.۳   ۶۹۵۸.۵   -۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
ماشين آلات   ۱۱۳۶۶.۸   ۱۱۳۵۴.۶   ۱۱۴۰۹   ۳۶.۵۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
خودرو   ۱۲۱۸۵.۴   ۱۲۰۸۴.۱   ۱۲۱۹۳.۵   ۱۸۶.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
كانه فلزي   ۱۲۶۶۸.۱   ۱۲۶۶۸.۱   ۱۲۷۲۱.۶   -۵۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
لاستيك   ۱۸۲۳۹.۱   ۱۸۲۱۶.۲   ۱۸۵۰۴.۱   -۳۹۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
محصولات چوبي   ۱۹۸۶۹.۴   ۱۹۵۰۳.۱   ۱۹۸۷۰.۱   ۷۵۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
محصولات فلزي   ۲۳۶۹۵.۷   ۲۲۷۴۴.۹   ۲۳۷۵۷.۴   ۱۰۵۰.۷۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
فلزات اساسي   ۲۷۸۷۱.۱   ۲۷۷۴۰.۲   ۲۷۸۷۱.۱   ۱۴۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص بازار اول   ۴۸۴۸۸.۴   ۴۸۳۴۲.۵   ۴۸۴۸۸.۴   ۱۵۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
انتشار و چاپ   ۴۸۵۷۳.۸   ۴۸۵۷۳.۸   ۴۸۵۷۳.۸   ۱۸۶۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص صنعت   ۵۵۰۳۸.۱   ۵۴۹۵۴.۱   ۵۵۱۱۲.۲   ۱۰۵.۶۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص كل   ۶۵۷۷۱.۶   ۶۵۶۱۶.۶   ۶۵۸۴۶.۷   ۱۷۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص آزاد شناور   ۷۵۱۲۷.۷   ۷۴۷۹۰.۴   ۷۵۱۷۶.۳   ۴۰۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۷۷۳۲.۴   ۱۲۷۴۱۳.۱   ۱۲۸۱۶۳.۶   ۴۳۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
مالي   ۱۲۸۰۳۲.۱   ۱۲۷۳۷۴   ۱۲۸۲۱۹.۴   ۸۶۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۹۱۱۰.۸   ۱۲۹۰۰۱   ۱۲۹۶۶۳.۴   ۱۵۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۵۵۲۳.۱   ۲۸۵۵۲۳.۱   ۲۸۹۳۲۸.۵   -۳۵۷۴.۹۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰
فراورده نفتي   ۲۹۴۱۹۵.۲   ۲۹۳۹۳۸.۸   ۲۹۴۱۹۵.۲   ۳۸۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ - ۱۶:۳۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه