سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال رهایم کن

در تاریخ : 01.12.08

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال رهایم کن ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال رهایم کن و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال رهایم کن بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال رهایم کن set me free با کارگردانی شهرام شاه‌حسینی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار : 1401  / موضوع : درام / مدت زمان : 50 / رده سنی : بزرگسال    

قسمت اول تا آخر سريال رهایم کن 

 

قسمت اول 1 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت اول رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت دوم 2 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت سوم 3 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سوم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت چهارم 4 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت چهارم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت پنجم 5 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت ششم 6 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت ششم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت هفتم 7 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هفتم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت هشتم 8 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هشتم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت نهم 9 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت نهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت دهم 10 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت دهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت يازدهم 11 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت یازدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت دوازدهم 12 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوازدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت سيزدهم 13 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سیزدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت چهاردهم 14 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت چهاردهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت پانزدهم 15 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پانزدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت شانزدهم 16 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت شانزدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت هفدهم 17 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت هفدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت هجدهم 18 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هیجدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت نوزدهم 19 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت نوزدهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيستم 20 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیستم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و یکم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و دوم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و سوم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و چهارم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و پنجم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و ششم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و هفتم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و هشتم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و نهم رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

قسمت سی 30 سریال رهایم کن set me free - دانلود سریال رهایم کن قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت سی رهایم کن با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال رهایم کن

 

سایر قسمتهای رهایم کن  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30

خلاصه سریال رهایم کن set me free

 خلاصه داستان سریال رهایم کن از این قرار است: «هاتف» و «حاتم» دو برادر از یک خانواده سرشناس ساکن سیاهرود هستند. حاتم -پسر ارشد خانواده- دلداده پرستار بچه‌اش، «مارال» است. در حالی که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با سرنوشت زن سابقش در میان اهالی سیاهرود وجود دارد. مارال می‌فهمد جان برادرش در خطر است. حاتم در پی کمک به مارال و پیگیری ماجرا متوجه می‌شود داستان برادر او به برادر کوچک خودش هاتف که چند سالی است به تهران مهاجرت کرده، گره خورده است. با بازگشت هاتف به سیاهرود، دو برادر درگیر موقعیت پیچیده عاشقانه‌ای می‌شوند که خروج از آن ممکن است آنها را تا مرزهای غریبی از عشق و نفرت بکشاند… 

بازیگران مجموعه رهایم کن set me free 

محسن تنابنده، هدا زین‌العابدین، هوتن شکیبا، مهدی حسینی‌نیا، بابک کریمی، مونا احمدی، مائده طهماسبی، شهرام قائدی، رابعه مدنی و با حضور آزاده صمدی، حسن معجونی، یوسف تیموری و سام نوری. 

سریال رهایم کن چند قسمته و سریال رهایم کن چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال رهایم کن set me free ، توسط شهرام شاه‌حسینی ، بیست و پنج تا سی قسمت اعلام شده است . سریال رهایم کن set me free در روزهای جمعه ساعت 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال رهایم کن را میتوانید از سایت اختصاصی سریال رهایم کن پیگیری نمایید .

حواشی سریال رهایم کن set me free

سرپرست نویسندگان و تهیه‌کننده: مجید مولایی / کارگردان: شهرام شاه‌حسینی / نویسندگان: سینا شفیعی، سجاد ابوالحسنی / مدیر فیلمبرداری: آرش رمضانی / مدیر تولید: فواد بور بور / جلوه‌های ویژه بصری: فرید ناظر فصیحی / صداگذاری و میکس: حسین ابوالصدق / طراح صحنه: سهیل دانش‌اشراقی / تدوین: عماد خدابخش / مدیر صدابرداری: یاسر رمضانی / طراح چهره‌پردازی: عباس عباسی / موسیقی: بامداد افشار / مشاور انتخاب بازیگر: پانته‌آ پناهی‌ها / مدیر اجرایی: کامبیز دارابی / طراحان لباس: مارال جیرانی، نازنین خزاعی / دستیاران اول کارگردان: علیرضا هاشمی، افشین آقایی / منشی صحنه: هدیه نصیری / مدیر برنامه‌ریزی: سجاد دین‌پرست / عکاس: امید صالحی

شهرام شاه‌حسینی فعالیتش را در سینما با دستیاری کارگردان‌های مطرحی همچون بهرام بیضایی و رسول ملاقلی‌پور و بهمن قبادی آغاز کرد.

ترکیب بازیگران سریال رهایم کن ، وسوسه‌انگیز است. از سویی، حضور بازیگرانی است که نخستین تجربه سریال درام در نمایش خانگی را از سر می‌گذرانند و همچنین بازیگرانی همچون تنابنده و شکیبا که جزء بهترین ها هستند ، در کاری از شاه‌حسینی که آزمون‌پس‌داده ، از دلایل تماشای سریال رهایم کن است . هنگام تماشای این سریال ، به قاب‌ بندی‌ها ، نور پردازی و رنگ این سریال دقت کنید . تصاویر چشم‌ نوازی که با وسواس ثبت شده‌اند تا به مخاطبان خود احترام بگذارند . موسیقی متن بامداد افشار یکی از جذابیت‌های این سریال تازه خواهد بود. 

 رهایم کن قسمت اول , رهایم کن قسمت 2 , دانلود رهایم کن قسمت سوم , دانلود رایگان رهایم کن قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم رهایم کن , قسمت ششم رهایم کن , قسمت 7 رهایم کن , دانلود رایگان قسمت هشتم رهایم کن , سریال رهایم کن قسمت نهم , قسمت دهم سریال رهایم کن , لینک قسمت یازدهم رهایم کن , دانلود سریال رهایم کن قسمت دوازدهم , رهایم کن سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم رهایم کن , دانلود حلال قسمت پانزدهم رهایم کن , دانلود مجانی قسمت شانزدهم رهایم کن , خرید قسمت هفدهم رهایم کن , زمان پخش قسمت هجدهم رهایم کن , سایت رایگان رهایم کن قسمت نوزدهم , رهایم کن 20 , دانلود سریال رهایم کن , دانلود رهایم کن 21 , داستان سریال رهایم کن , قسمت بیست و دو رهایم کن , سریال رهایم کن چند قسمته , رهایم کن قسمت 23 , سریال رهایم کن چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود رهایم کن 24 , سریال رهایم کن چند قسمت است 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه