سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر تا قسمت آخر سريال سرگیجه

در تاریخ : 01.10.29

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال سرگیجه ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال سرگیجه و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال سرگیجه بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .

سریال سرگیجه dizziness با کارگردانی بهرنگ توفیقی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار :  1401 / موضوع :  درام اجتماعی / مدت زمان :  50/ رده سنی :  بزرگسال  

قسمت اول تا آخر سريال سرگیجه 

 

قسمت اول 1 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت اول سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دوم 2 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سوم 3 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت چهارم 4 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت چهارم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت پنجم 5 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت ششم 6 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت ششم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هفتم 7 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هفتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هشتم 8 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هشتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت نهم 9 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت نهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دهم 10 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت دهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت يازدهم 11 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت یازدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دوازدهم 12 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوازدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سيزدهم 13 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سیزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت چهاردهم 14 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت چهاردهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت پانزدهم 15 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پانزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت شانزدهم 16 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت شانزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هفدهم 17 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت هفدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هجدهم 18 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هیجدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت نوزدهم 19 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت نوزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيستم 20 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیستم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و یکم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و دوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و سوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و چهارم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و پنجم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و ششم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و هفتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و هشتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و نهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سی 30 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت سی سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

 

خلاصه سریال سرگیجه dizziness

در خلاصه داستان «سرگیجه» آمده است :« پیمان بعد از یک سوءتفاهم خانوادگی با کامران درگیر می شود. گمان ها به این سمت می رود که پیمان کامران را کشته. ماجرایی که شاید به قیمت زندگی پیمان تمام شود.»

بازیگران مجموعه سرگیجه dizziness 

«سرگیجه» از جمله سریال‌های پر بازیگر شبکه خانگی است که ستاره‌های صاحب‌نامی چون حامد بهداد، رعنا آزادی‌ور، هومن سیدی، شبنم مقدمی، هادی حجازی فر، مهراوه شریفی نیا، پیام دهکردی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. علی عمرانی، مریم شیرازی، فرید سجادی حسینی، ژرژ هاشم‌زاده و… دیگر نقش‌های اصلی این سریال را برعهده دارند. همچنین در سریال «سرگیجه» دو چهره تازه به نام‌های میلاد معیری و شایسته سجادی معرفی شده‌اند.

 

سریال سرگیجه چند قسمته و سریال سرگیجه چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال سرگیجه dizziness ، توسط بهرنگ توفیقی ، بیست و پنج تا سی قسمت اعلام شده است . سریال سرگیجه dizziness در روزهای دوشنبه ساعت 8 شب که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال سرگیجه را میتوانید از سایت اختصاصی سریال سرگیجه پیگیری نمایید .

حواشی سریال سرگیجه dizziness

سریال «سرگیجه» با سرمایه‌گذاری سید علیرضا مرعشی و هومن هاتفی‌پور به تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو تهیه و تولید شده است.

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه
از سراسر وب