سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال جیران

در تاریخ : 01.06.31

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال جیران ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال جیران و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال جیران بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال جیران با کارگردانی حسن فتحی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر تاریخی و عاشقانه برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401        

موضوع :  تاریخی و عاشقانه     

مدت زمان :  50 


رده سنی :   بزرگسال
  

 

 قسمت اول تا آخر سريال جیران

 

قسمت اول 1 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت اول جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 


قسمت دوم 2 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت دوم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سوم 3 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سوم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهارم 4 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهارم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت پنجم 5 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت پنجم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت ششم 6 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت ششم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت هفتم 7 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت هفتم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت هشتم 8 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت هشتم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت نهم 9 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت نهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت دهم 10 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت دهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت یازدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت دوازدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سیزدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهاردهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت پانزدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت شانزدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت هفدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت هیجدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت نوزدهم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيستم 20 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بیستم جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي 30 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي 30 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و يکم 31 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت سي و يکم 31 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و دوم 32 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت سي و دوم 32 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و سوم 33 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و سوم 33 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و چهارم 34 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و چهارم 34 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و پنجم 35 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت سي و پنجم 35 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و ششم 36 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و ششم 36 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و هفتم 37 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و هفتم 37 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و هشتم 38 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و هشتم 38 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت سي و نهم 39 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت سي و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت سي و نهم 39 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهلم 40 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل 40 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهل و یکم 41 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و یک 41 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهل و دوم 42 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و دو 42 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 


قسمت چهل و سوم 43 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و سه 43 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهل و چهارم 44 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و چهار 44 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 


قسمت چهل و پنجم 45 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت چهل و پنج 45 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 قسمت چهل و ششم 46 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و شش 46 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت چهل و هفتم 47 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت چهل و هفت 47 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

  

قسمت چهل و هشتم 48 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و هشت 48 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

  

قسمت چهل و نهم 49 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت چهل و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

دانلود قسمت چهل و نه 49 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت پنجاهم 50 سریال جیران - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

دانلود قسمت پنجاه 50 جیران با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

قسمت پنجاه و یکم 51 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت پنجاه و یکم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

قسمت پنجاه و دوم  52 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت پنجاه و دوم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

قسمت پنجاه و سوم  53 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجاه و سوم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

قسمت پنجاه و چهارم 54 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجاه و چهارم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

قسمت پنجاه و پنجم 55 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجاه و پنجم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

قسمت پنجاه و ششم 56 سریال جیران jeyran - دانلود سریال جیران قسمت پنجاه و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت پنجاه و ششم جیران با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال جیران

 

 

خلاصه سریال جیران

زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم‌خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم‌کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب‌کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می‌ خواهد. قلعه ‌ای می‌خواهد که جان ‌پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ‌ای محکم‌تر از عشق نیست. بدهید همه ‌جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد…

بازیگران مجموعه جیران 

امیر جعفری , امیرحسین فتحی , بابک حمیدیان , بهرام رادان , پریناز ایزدیار , رعنا آزادی ور , گلاره عباسی , مریلا زارعی , الهام نامی , پاشا جمالی , رویا تیموریان , ستاره پسیانی , سمیرا حسن پور , غزل شاکری , مهدی پاکدل , نهال دشتی , هومن برق نورد , کتانه افشاری نژاد، مرتضی اسماعیل کاشی، مهدی کوشکی، فاطمه مسعودی‌فر، بهناز نازی، غلامرضا نیکخواه، سیاوش چراغی‌پور، محمد شیری، حمیدرضا نعیمی، رضا جهانی، سینا رازانی، بهنام شرفی، انوش معظمی، حسن موذنی، نسرین نکیسا، محمد مژدهی، عباس توفیقی، فرشید صمدی پور، عباس ظفری، راستین عزیزپور، علی اشمند، پرویز بزرگی، رضا داودوندی

حواشی سریال جیران

جیران که به علت هم داستانی با آهوی من مارال توقیف شده بود ، پس از مدتی که دیگر قسمتهای سریال اجازه پخش نداشتند ، رفع توقیف شد و از 25 شهریور 1401 پخش ادامه قسمتهای سریال ، از سر گرفته شد .

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه