سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

دانلود قسمت اول تا قسمت آخر تا قسمت آخر سريال آمستردام

در تاریخ : 01.06.20

سرزمين آريايي : سريال هايي که در حوزه نمايش خانگي تهيه و توليد مي شوند ، مانند سريال آمستردام ، در حال افزايش است و محتواي خوب و غير تکراري و همچنين نحوه انتخاب بازيگران و بازي آنها ، قطعا تاثير بسزايي در ميزان موفقيت يک سريال دارد . در سريال آمستردام و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال آمستردام بيننده ، شاهد هنرمندي عالي بازيگران است که با نکته سنجي ، حرکات و ويژگي هاي يک نقش را بر اساس آنچه بيننده مي پسندد ، اجرا مي کنند .
سریال آمستردام با کارگردانی مسعود قراگوزلو منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر اجتماعی و خانوادگی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :     1401    

موضوع :       اجتماعی و خانوادگی

مدت زمان :  50 

رده سنی : بزرگسال    

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال آمستردام

 

قسمت اول 1 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال آمستردام قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آمستردام قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آمستردام قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آمستردام قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال آمستردام قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال آمستردام قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آمستردام قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آمستردام قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آمستردام قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال آمستردام قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آمستردام قسمت یازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت یازدهم 11

 

دانلود قسمت دوازدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آمستردام قسمت سیزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آمستردام قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آمستردام قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آمستردام قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آمستردام قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آمستردام قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آمستردام قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آمستردام قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال آمستردام - دانلود سریال آمستردام قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آمستردام قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 آمستردام با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آمستردام

 

 

 

 

 

خلاصه سریال آمستردام

 

ما خوب بلدیم با هم چطور تا کنیم ، اگه سرمون بشکنه ، تو کلاه خودمون میشکنه ، خونواده ایم دیگه .... 

 

 

بازیگران مجموعه آمستردام

 

 

شهرام حقیقت دوست، مهدی سلطانی، هنگامه قاضیانی، نسیم ادبی در کنار برخی چهره های جدید و جوان سینما و تلویزیون در سریال نمایش خانگی آمستردام هنرنمایی کرده اند .

 

حواشی سریال آمستردام

از جمله حواش سریال نمایش خانگی آمستردام ، میتوان به انصراف و عدم حضور برخی چهره های مطرح سینمایی و تلویزیونی در این سریال اشاره کرد . تولید و ضبط این سریال با شیوع بیماری کرونا متوقف شد و پس از آرام شدن اوضاع ، مجدد از سر گرفته شد .

 

 

بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه
از سراسر وب