سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس دوشنبه 6 بهمن 93

در تاریخ : 93.11.07

بورس

 

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت ۲۶۴۹۲۰ ۲۶۴۸۸۲.۷ ۲۶۴۹۲۰ ۳۸.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۲۹۳۱.۲ ۲۹۳۰.۱ ۲۹۳۲.۳ -۰.۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول ۴۷۹۱۲.۴ ۴۷۹۰۴ ۴۷۹۵۴.۴ -۳۸.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل ۶۵۱۱۴.۱ ۶۵۰۴۱.۷ ۶۵۱۳۹.۴ ۹.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور ۷۳۵۱۱.۹ ۷۳۵۱۱.۹ ۷۳۶۵۸.۹ -۱۵۹.۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم ۱۲۸۴۱۸.۶ ۱۲۷۹۲۱.۶ ۱۲۸۴۳۴.۶ ۳۱۲.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۵:۵۰
راديويي ۵۲۲.۳ ۵۱۳.۵ ۵۲۲.۳ ۸.۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
فني مهندسي ۵۶۲ ۵۵۸.۴ ۵۶۲ ۳.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
بانكها ۵۸۵.۸ ۵۸۵.۸ ۵۸۷.۲ -۱.۵۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
محصولات چرمي ۶۱۷.۸ ۶۱۷.۸ ۶۱۷.۸ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
سيمان ۷۱۳.۱ ۷۱۳.۱ ۷۱۴.۲ -۱.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
ذغال سنگ ۷۴۵.۲ ۷۴۵.۲ ۷۶۴.۶ -۳۰.۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
انبوه سازي ۷۵۶.۲ ۷۵۵.۵ ۷۵۹.۳ -۶.۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف ۷۶۰.۷ ۷۶۰.۷ ۷۶۰.۷ -۰.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
منسوجات ۱۱۱۷.۳ ۱۱۱۷.۳ ۱۱۱۷.۳ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها ۱۴۰۶.۸ ۱۴۰۴.۳ ۱۴۱۳.۹ -۷.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي ۱۴۷۸.۶ ۱۴۷۸.۵ ۱۵۳۷.۲ -۵۸.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
سايرمالي ۱۶۱۹ ۱۶۱۹ ۱۶۴۸.۹ -۳۲.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي ۱۷۱۳.۷ ۱۷۱۳.۷ ۱۷۴۴.۹ -۳۴.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك ۲۱۵۰.۸ ۲۱۵۰.۸ ۲۱۵۳.۱ -۵.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند ۲۳۲۳.۲ ۲۲۱۶.۳ ۲۳۲۷.۱ ۹۵.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي ۲۶۰۷.۵ ۲۶۰۷.۵ ۲۶۰۷.۵ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۶۶۰.۱ ۲۶۵۶.۸ ۲۶۶۱.۱ ۲.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
ساير معادن ۲۹۵۴.۶ ۲۹۵۳ ۲۹۵۵.۲ -۱۱۹.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
قند و شكر ۳۲۳۳.۲ ۳۲۳۳.۲ ۳۲۷۶.۶ -۴۳.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
حمل و نقل ۳۲۳۳.۵ ۳۲۳۱.۲ ۳۲۳۳.۷ -۵.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته ۳۲۴۷.۷ ۳۲۴۴.۳ ۳۲۷۸.۱ -۳۴.۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
رايانه ۴۲۱۰.۱ ۴۲۰۹.۳ ۴۲۱۶ -۵.۹۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
شيميايي ۴۴۰۰.۳ ۴۴۰۰.۳ ۴۴۰۲.۹ -۸.۵۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
مواد دارويي ۴۶۳۱.۸ ۴۶۳۱.۸ ۴۶۴۵ -۱۲.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ ۵۹۳۳.۹ ۵۹۳۲.۳ ۶۱۱۸.۳ -۲۰۹.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص ۶۰۹۹.۲ ۶۰۹۹.۲ ۶۱۱۷.۶ -۱۸.۵۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
زراعت ۶۸۳۴.۲ ۶۸۳۴.۲ ۶۸۳۴.۲ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
خودرو ۱۰۸۳۸ ۱۰۸۳۲.۶ ۱۰۸۹۹.۶ -۶۶.۵۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
ماشين آلات ۱۱۱۸۹.۵ ۱۱۱۸۹.۵ ۱۱۲۳۸.۸ -۶۴.۷۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
كانه فلزي ۱۳۰۰۱.۲ ۱۲۹۸۵.۹ ۱۳۰۱۷.۳ ۶۸.۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
محصولات چوبي ۱۶۹۴۷.۸ ۱۶۵۹۵.۳ ۱۶۹۴۷.۸ ۲۵۵.۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
لاستيك ۱۹۰۷۸.۹ ۱۹۰۷۸.۹ ۱۹۱۴۲.۹ -۱۰۹.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
محصولات فلزي ۲۲۱۰۵.۹ ۲۲۱۰۳.۸ ۲۲۱۸۷.۸ ۵.۹۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
فلزات اساسي ۲۸۷۸۹.۶ ۲۸۷۸۹.۶ ۲۸۸۳۶.۴ -۵۰.۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ ۳۸۳۴۳.۷ ۳۸۳۴۳.۷ ۳۹۷۳۲.۵ -۱۳۹۸.۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
شاخص صنعت ۵۴۸۵۶.۱ ۵۴۷۷۲.۸ ۵۴۸۷۱.۴ ۴۲.۶۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
مالي ۱۲۱۹۶۱.۶ ۱۲۱۹۶۱.۶ ۱۲۲۳۸۰.۱ -۴۳۵.۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۲۵۳۱۲.۱ ۱۲۵۱۰۱.۵ ۱۲۵۳۶۷.۸ ۵۶.۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
فراورده نفتي ۲۹۲۱۰۱.۲ ۲۹۲۱۰۱.۲ ۲۹۲۲۷۱.۱ -۱۳۱.۸۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي ۳۰۲۷۰۴.۸ ۳۰۲۷۰۴.۸ ۳۰۳۱۹۶ -۴۶۲.۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۱۶:۳۰
دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *
پست های ویژه