سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 18 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.19

شاخص بورس 18 اسفندماه 1393

بورس

 

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۵۹۷۶۳.۳   ۲۵۹۷۶۳.۳   ۲۵۹۷۶۳.۳   ۱۶۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۱۵
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
راديويي   ۵۳۵.۵   ۵۳۵.۵   ۵۳۷.۶   -۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
بانكها   ۵۹۲.۵   ۵۹۱.۹   ۵۹۳.۲   ۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
فني مهندسي   ۶۰۶.۴   ۶۰۶.۴   ۶۰۶.۵   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
محصولات چرمي   ۶۶۲.۸   ۶۶۲.۵   ۶۶۳.۴   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
سيمان   ۷۰۴.۸   ۷۰۴.۸   ۷۰۵.۶   -۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
ذغال سنگ   ۷۵۶   ۷۴۷.۴   ۷۵۶   ۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
انبوه سازي   ۸۲۲.۸   ۸۲۲.۸   ۸۳۱.۶   -۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
منسوجات   ۱۱۳۳.۱   ۱۱۳۳.۱   ۱۱۳۳.۱   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۴.۸   ۱۴۸۴.۸   ۱۴۹۰.۲   -۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۱   ۱۶۹۱   ۱۶۹۹.۴   -۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
سايرمالي   ۱۷۹۴.۲   ۱۷۸۸.۹   ۱۷۹۶.۶   ۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
کاشي و سراميك   ۱۸۷۶.۵   ۱۸۷۶.۵   ۱۸۸۱.۵   -۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۶.۵   ۲۴۱۶.۵   ۲۴۲۵.۱   -۶.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۴.۲   ۲۵۹۰.۹   ۲۵۹۴.۹   ۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۲۹۶۲.۷   ۲۸۶۴.۴   ۲۹۶۲.۷   ۱۰۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
قند و شكر   ۳۱۹۹.۷   ۳۱۹۹.۷   ۳۲۱۳.۲   -۱۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۹۳.۹   ۳۳۹۰.۲   ۳۳۹۴.۳   ۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
ساير معادن   ۳۵۹۱.۳   ۳۵۸۰.۴   ۳۵۹۱.۳   ۱۲۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
رايانه   ۳۹۹۰   ۳۹۸۹.۷   ۳۹۹۳.۲   ۲۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
شيميايي   ۴۰۹۷.۷   ۴۰۹۶.۶   ۴۰۹۸.۲   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
مواد دارويي   ۴۴۹۳.۳   ۴۴۸۵   ۴۴۹۳.۴   ۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
محصولات كاغذ   ۶۰۱۰.۸   ۶۰۱۰.۸   ۶۰۴۹   -۴۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
چند رشته اي ص   ۶۱۴۹.۵   ۶۱۱۰   ۶۱۴۹.۵   ۴۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
زراعت   ۷۱۳۴.۲   ۷۱۳۴.۲   ۷۱۴۰.۵   -۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
ماشين آلات   ۱۰۵۲۴.۶   ۱۰۵۲۴.۶   ۱۰۵۷۲.۸   -۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
خودرو   ۱۱۹۷۸.۵   ۱۱۹۷۸.۵   ۱۲۰۳۶   -۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
كانه فلزي   ۱۲۱۰۶.۶   ۱۲۱۰۶.۶   ۱۲۱۵۵.۲   -۵۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
محصولات چوبي   ۱۷۶۱۸.۳   ۱۷۶۱۸.۳   ۱۷۸۷۴.۴   -۲۵۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
لاستيك   ۱۹۲۳۴   ۱۹۲۳۴   ۱۹۲۹۷   -۶۱.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
محصولات فلزي   ۲۱۲۷۹.۱   ۲۱۲۷۹.۱   ۲۱۴۲۳.۷   -۱۱۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۵۶.۶   ۲۶۵۳۰.۹   ۲۶۵۵۹.۶   ۲۷.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
انتشار و چاپ   ۴۷۱۵۶.۴   ۴۷۱۵۶.۴   ۴۷۸۲۵.۵   -۶۷۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
شاخص صنعت   ۵۳۳۹۸.۶   ۵۳۳۷۱.۷   ۵۳۴۲۳.۵   ۳۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
مالي   ۱۲۴۶۵۶.۶   ۱۲۴۶۱۰   ۱۲۴۸۳۴.۳   ۴۱.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۵۹۵۲.۷   ۱۲۵۹۵۲.۷   ۱۲۶۰۴۹.۱   -۲۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۰۵۷.۷   ۲۹۵۰۵۷.۷   ۲۹۵۱۵۹.۳   -۹۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
دستگاههاي برقي   ۲۹۸۲۵۳.۷   ۲۹۸۲۳۷   ۲۹۹۲۹۷.۱   -۱۰۷۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۴.۳   ۲۸۵۲.۱   ۲۸۵۵.۸   ۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۵
شاخص قيمت (هم وزن)   ۸۹۸۸.۸   ۸۹۸۸.۸   ۹۰۰۶.۳   -۲۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۵
شاخص كل (هم وزن)   ۹۷۹۱.۷   ۹۷۹۱.۷   ۹۸۱۰.۸   -۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۵
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۷۳۷.۱   ۲۷۷۲۱.۹   ۲۷۷۵۳.۶   -۳۷.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۵
شاخص بازار اول   ۴۷۳۷۴.۸   ۴۷۳۶۴.۱   ۴۷۴۰۸   ۱۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۶:۳۵

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
سال پیروزی انقلاب اسلامی چه سالی است ؟ ( به عدد )
پاسخ : *
پست های ویژه