سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 17 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.18

شاخص بورس 17 اسفند ماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۵۹۶۰۰.۵   ۲۵۹۶۰۰.۵   ۲۵۹۶۰۰.۵   -۴۲۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۲.۳   ۲۸۵۱.۵   ۲۸۵۸.۶   -۶.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۱۶.۱   ۹۰۱۵.۹   ۹۰۳۶.۵   -۲۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۷۹۹.۷   ۹۷۹۹.۵   ۹۸۲۱.۸   -۲۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۷۷۴.۲   ۲۷۷۷۰.۴   ۲۷۸۲۱.۱   -۹۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۳۶۱.۵   ۴۷۳۵۸.۹   ۴۷۴۷۷   -۱۰۹.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۸۰۶.۷   ۶۳۷۹۸.۱   ۶۳۹۱۴.۶   -۱۰۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۲۹۲۲.۲   ۷۲۹۲۲.۲   ۷۳۰۷۵.۲   -۱۶۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۱۳۸.۹   ۱۲۲۹۵۹.۱   ۱۲۳۱۴۰.۹   ۱۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۷.۷   ۵۳۷.۷   ۵۳۹.۸   -۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۱.۹   ۵۹۱.۹   ۵۹۳.۸   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۰۶.۲   ۶۰۰.۴   ۶۱۰.۹   -۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۴   ۶۶۴   ۶۶۴.۲   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۵.۶   ۷۰۵.۴   ۷۰۷.۵   -۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۴۷.۴   ۷۴۷.۴   ۷۴۸.۸   -۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۷.۳   ۸۲۷.۳   ۸۳۳   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۳.۱   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۳.۱   ۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۹.۶   ۱۴۸۹.۶   ۱۴۹۱.۱   -۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۹.۹   ۱۶۹۹.۹   ۱۷۰۹.۵   ۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۹۰.۷   ۱۷۹۰.۳   ۱۸۰۷   -۱۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۸۸۱.۱   ۱۸۸۱.۱   ۱۹۰۵.۳   -۲۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۲۳.۲   ۲۴۱۹.۹   ۲۴۲۳.۲   ۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۰.۶   ۲۵۸۹.۷   ۲۵۹۴.۲   -۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۸۶۱.۶   ۲۸۳۲.۲   ۲۸۶۱.۶   ۳۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۱۱.۱   ۳۲۰۸.۷   ۳۲۲۰.۸   -۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۹۲.۷   ۳۳۸۶   ۳۳۹۲.۷   ۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۴۶۲.۷   ۳۴۲۹   ۳۴۶۲.۷   ۱۳۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۶۴.۸   ۳۹۶۳.۶   ۳۹۶۶   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۰۹۸.۹   ۴۰۹۳.۲   ۴۱۰۱.۹   -۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۸۵   ۴۴۸۴.۶   ۴۴۹۰   -۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۰۵۳.۷   ۶۰۵۳.۷   ۶۱۵۸.۶   -۱۰۳.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۰۸.۵   ۶۱۰۸.۵   ۶۱۱۴.۱   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۱۴۰.۵   ۷۱۴۰.۵   ۷۲۶۳.۸   -۱۲۸.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۲۶   ۱۰۵۱۶.۲   ۱۰۵۳۷   -۱۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۹۸۶.۹   ۱۱۹۵۳.۷   ۱۱۹۸۶.۹   -۲۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۱۵۶.۹   ۱۲۱۵۶.۹   ۱۲۲۱۸.۱   -۶۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۸۷۴.۴   ۱۷۸۷۴.۴   ۱۷۸۸۵.۶   -۱۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۲۹۵.۶   ۱۹۲۳۶.۵   ۱۹۳۱۲.۲   -۱۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۳۹۰.۴   ۲۱۳۴۹.۱   ۲۱۴۰۴.۷   -۴۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۲۹.۵   ۲۶۵۲۲.۳   ۲۶۵۳۶.۲   -۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۷۸۲۶.۹   ۴۷۷۷۴.۹   ۴۸۱۰۰   -۱۰۱۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۳۶۲.۳   ۵۳۳۴۷.۲   ۵۳۴۳۱.۷   -۷۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۶۱۵.۳   ۱۲۴۶۱۵.۳   ۱۲۴۹۶۱.۴   -۳۹۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۵۹۷۶   ۱۲۵۹۷۶   ۱۲۶۲۶۴.۸   -۳۰۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۱۴۸   ۲۹۵۱۴۸   ۲۹۵۳۳۵   -۲۵۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۹۹۳۳۲.۱   ۲۹۹۳۰۸.۲   ۲۹۹۹۶۶.۵   ۵۵۹۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه