ورود به سایت

 

بورس 17 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.18
فیس بوک
تویتر
گوگل پلاس
فیس نما

شاخص بورس 17 اسفند ماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۵۹۶۰۰.۵   ۲۵۹۶۰۰.۵   ۲۵۹۶۰۰.۵   -۴۲۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۲.۳   ۲۸۵۱.۵   ۲۸۵۸.۶   -۶.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۱۶.۱   ۹۰۱۵.۹   ۹۰۳۶.۵   -۲۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۷۹۹.۷   ۹۷۹۹.۵   ۹۸۲۱.۸   -۲۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۷۷۴.۲   ۲۷۷۷۰.۴   ۲۷۸۲۱.۱   -۹۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۳۶۱.۵   ۴۷۳۵۸.۹   ۴۷۴۷۷   -۱۰۹.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۸۰۶.۷   ۶۳۷۹۸.۱   ۶۳۹۱۴.۶   -۱۰۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۲۹۲۲.۲   ۷۲۹۲۲.۲   ۷۳۰۷۵.۲   -۱۶۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۱۳۸.۹   ۱۲۲۹۵۹.۱   ۱۲۳۱۴۰.۹   ۱۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۷.۷   ۵۳۷.۷   ۵۳۹.۸   -۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۱.۹   ۵۹۱.۹   ۵۹۳.۸   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۰۶.۲   ۶۰۰.۴   ۶۱۰.۹   -۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۴   ۶۶۴   ۶۶۴.۲   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۵.۶   ۷۰۵.۴   ۷۰۷.۵   -۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۴۷.۴   ۷۴۷.۴   ۷۴۸.۸   -۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۷.۳   ۸۲۷.۳   ۸۳۳   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۳.۱   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۳.۱   ۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۹.۶   ۱۴۸۹.۶   ۱۴۹۱.۱   -۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۹.۹   ۱۶۹۹.۹   ۱۷۰۹.۵   ۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۹۰.۷   ۱۷۹۰.۳   ۱۸۰۷   -۱۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۸۸۱.۱   ۱۸۸۱.۱   ۱۹۰۵.۳   -۲۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۲۳.۲   ۲۴۱۹.۹   ۲۴۲۳.۲   ۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۰.۶   ۲۵۸۹.۷   ۲۵۹۴.۲   -۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۸۶۱.۶   ۲۸۳۲.۲   ۲۸۶۱.۶   ۳۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۱۱.۱   ۳۲۰۸.۷   ۳۲۲۰.۸   -۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۹۲.۷   ۳۳۸۶   ۳۳۹۲.۷   ۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۴۶۲.۷   ۳۴۲۹   ۳۴۶۲.۷   ۱۳۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۶۴.۸   ۳۹۶۳.۶   ۳۹۶۶   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۰۹۸.۹   ۴۰۹۳.۲   ۴۱۰۱.۹   -۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۸۵   ۴۴۸۴.۶   ۴۴۹۰   -۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۰۵۳.۷   ۶۰۵۳.۷   ۶۱۵۸.۶   -۱۰۳.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۰۸.۵   ۶۱۰۸.۵   ۶۱۱۴.۱   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۱۴۰.۵   ۷۱۴۰.۵   ۷۲۶۳.۸   -۱۲۸.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۲۶   ۱۰۵۱۶.۲   ۱۰۵۳۷   -۱۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۹۸۶.۹   ۱۱۹۵۳.۷   ۱۱۹۸۶.۹   -۲۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۱۵۶.۹   ۱۲۱۵۶.۹   ۱۲۲۱۸.۱   -۶۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۸۷۴.۴   ۱۷۸۷۴.۴   ۱۷۸۸۵.۶   -۱۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۲۹۵.۶   ۱۹۲۳۶.۵   ۱۹۳۱۲.۲   -۱۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۳۹۰.۴   ۲۱۳۴۹.۱   ۲۱۴۰۴.۷   -۴۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۲۹.۵   ۲۶۵۲۲.۳   ۲۶۵۳۶.۲   -۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۷۸۲۶.۹   ۴۷۷۷۴.۹   ۴۸۱۰۰   -۱۰۱۶.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۳۶۲.۳   ۵۳۳۴۷.۲   ۵۳۴۳۱.۷   -۷۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۶۱۵.۳   ۱۲۴۶۱۵.۳   ۱۲۴۹۶۱.۴   -۳۹۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۵۹۷۶   ۱۲۵۹۷۶   ۱۲۶۲۶۴.۸   -۳۰۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۱۴۸   ۲۹۵۱۴۸   ۲۹۵۳۳۵   -۲۵۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۹۹۳۳۲.۱   ۲۹۹۳۰۸.۲   ۲۹۹۹۶۶.۵   ۵۵۹۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
حیات وحش و دیدنیهای ایران و جهان( مشاهده تمام مطالب )