سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 16 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.17

بورس 16 اسفندماه 1393

بورس

 

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۰۲۵.۳   ۲۶۰۰۲۵.۳   ۲۶۰۰۲۵.۳   -۴۲۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۸.۵   ۲۸۵۸.۵   ۲۸۶۸.۸   -۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۳۳.۷   ۹۰۳۳.۷   ۹۰۵۷.۵   -۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۱۸.۸   ۹۸۱۸.۸   ۹۸۴۴.۷   -۱۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۱۹.۶   ۲۷۸۱۹.۶   ۲۷۸۹۱.۴   -۴۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۴۷۱.۴   ۴۷۴۷۱.۴   ۴۷۵۷۷.۱   -۴۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۹۱۱.۱   ۶۳۹۱۱.۱   ۶۴۰۷۶   -۱۰۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۰۸۴.۳   ۷۳۰۸۴.۳   ۷۳۳۲۶.۷   -۱۸۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۱۲۵.۵   ۱۲۳۱۲۵.۵   ۱۲۳۵۷۰.۹   -۳۸۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۹.۹   ۵۳۹.۹   ۵۴۰.۸   -۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴   ۵۹۲.۸   ۵۹۴.۹   -۰.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۱۱.۵   ۵۹۶   ۶۱۳.۶   ۱۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۴.۲   ۶۶۴.۲   ۶۶۵.۳   -۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۷.۶   ۷۰۷.۶   ۷۰۸.۶   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۴۸.۷   ۷۴۸.۷   ۷۷۰   -۲۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۹.۴   ۸۲۲.۷   ۸۲۹.۴   ۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۹۱   ۱۴۹۱   ۱۴۹۵.۲   -۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۸.۷   ۱۶۹۶.۶   ۱۷۰۱.۷   ۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۸۰۹.۳   ۱۸۰۹.۳   ۱۸۳۳.۳   -۱۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۹۰۸.۳   ۱۹۰۷.۹   ۱۹۲۳.۲   -۱۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۸   ۲۴۱۶.۶   ۲۴۱۹.۲   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۴.۶   ۲۵۹۴.۶   ۲۶۰۳   -۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۸۲۹.۸   ۲۷۸۰.۸   ۲۸۲۹.۹   ۶۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۲۰.۴   ۳۲۲۰.۴   ۳۲۴۰.۷   -۲۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۳۲۹.۹   ۳۲۴۷.۱   ۳۳۲۹.۹   ۸۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۸۹.۹   ۳۳۸۹.۹   ۳۴۰۲.۶   -۱۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۶۵   ۳۹۶۵   ۳۹۷۲.۲   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۰۲.۵   ۴۱۰۲.۵   ۴۱۲۷   -۲۴.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۱.۱   ۴۴۹۱.۱   ۴۴۹۶.۹   -۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۱۵.۴   ۶۱۱۵.۴   ۶۱۵۱.۵   -۳۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۱۵۷.۴   ۶۱۵۷.۴   ۶۲۶۴.۹   ۲۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۲۶۸.۶   ۷۲۶۸.۶   ۷۳۱۲.۶   -۴۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۴۱   ۱۰۵۴۱   ۱۰۶۴۱.۷   -۷۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۰۱۴.۱   ۱۲۰۱۴.۱   ۱۲۱۰۸.۴   -۱۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۲۰.۲   ۱۲۲۲۰.۲   ۱۲۲۳۲.۶   -۱۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۸۸۵.۵   ۱۷۸۸۲.۸   ۱۷۸۸۵.۵   ۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۳۱۴.۵   ۱۹۳۱۳.۵   ۱۹۳۹۳.۴   -۷۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۴۳۷.۷   ۲۱۴۳۷.۷   ۲۱۵۷۲.۱   -۱۶۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۳۰   ۲۶۵۳۰   ۲۶۶۴۶.۲   -۱۱۶.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۴۸۸۴۳   ۴۸۸۴۳   ۵۰۲۹۴.۵   -۱۴۲۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۴۳۵   ۵۳۴۳۵   ۵۳۵۸۲.۹   -۸۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۵۰۰۸.۹   ۱۲۴۸۳۹.۶   ۱۲۵۲۶۴.۹   -۲۴۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۲۷۸.۱   ۱۲۶۲۷۸.۱   ۱۲۶۵۱۱.۸   -۱۰۱.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۹۳۷۴۲.۶   ۲۸۹۸۲۹.۸   ۲۹۵۳۴۱.۴   ۴۶۶۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۴۰۷.۹   ۲۹۵۴۰۷.۹   ۲۹۵۶۱۲.۹   -۲۳۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه