سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 13 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.14

بورس 13 اسفند ماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۴۴۷.۶   ۲۶۰۴۴۷.۶   ۲۶۰۴۴۷.۶   ۷۷.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۶۷.۳   ۲۸۶۴.۵   ۲۸۶۹.۶   ۳.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۴۳   ۹۰۲۹   ۹۰۴۳   ۱۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۲۸.۹   ۹۸۱۳.۶   ۹۸۲۸.۹   ۲۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۶۴.۸   ۲۷۸۵۹.۹   ۲۷۸۹۶.۵   ۲۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۵۲۰.۵   ۴۷۴۷۹.۴   ۴۷۵۳۵.۴   ۵۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۴۰۱۴.۹   ۶۴۰۰۳.۹   ۶۴۰۸۷.۸   ۱۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۲۷۲.۳   ۷۳۱۵۳   ۷۳۲۹۵.۳   ۱۶۳.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۵۱۰.۴   ۱۲۳۴۱۷.۶   ۱۲۳۹۶۳.۸   -۲۱۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۴۰.۳   ۵۴۰.۳   ۵۴۰.۴   ۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۵۹۳.۶   ۵۸۹.۴   ۵۹۳.۶   ۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴.۹   ۵۹۴.۳   ۵۹۵.۲   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۵.۳   ۶۶۵.۳   ۶۸۸.۳   -۲۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۸.۸   ۷۰۸.۱   ۷۰۸.۹   ۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۷۷.۱   ۷۷۷.۱   ۷۸۰.۴   -۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۰.۴   ۸۱۶.۸   ۸۲۱.۱   -۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۹۵.۲   ۱۴۹۳.۷   ۱۴۹۷.۳   ۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۴.۶   ۱۶۹۰   ۱۶۹۷.۹   -۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۸۲۳.۵   ۱۸۱۷.۸   ۱۸۲۳.۶   ۴۱.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۹۲۳.۴   ۱۹۲۳.۲   ۱۹۲۹.۸   -۹.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۷.۸   ۲۴۰۸.۵   ۲۴۱۸.۶   ۲.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۰۰.۴   ۲۶۰۰   ۲۶۰۴.۶   -۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۷۶۳.۵   ۲۷۰۴.۱   ۲۷۶۳.۵   ۶۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۴۳.۳   ۳۲۴۱.۱   ۳۲۸۱.۷   -۳۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۴۷.۱   ۳۲۴۷.۱   ۳۲۴۷.۱   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۰۲.۸   ۳۴۰۲.۳   ۳۴۱۱.۱   -۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۷۱.۹   ۳۹۷۱.۹   ۳۹۷۳.۵   -۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۲۷.۲   ۴۱۲۷.۲   ۴۱۵۹   -۳۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۳.۲   ۴۴۹۱.۸   ۴۴۹۶.۷   ۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۱۳۶.۳   ۶۱۲۴.۹   ۶۱۴۳.۷   ۱۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۵۲.۶   ۶۱۴۶.۴   ۶۱۵۸.۱   ۱۰.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۳۱۲.۶   ۷۳۱۲.۶   ۷۳۱۵.۱   -۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۶۱۳.۹   ۱۰۵۸۷.۷   ۱۰۶۱۶.۸   ۴۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۲۰۳۲.۹   ۱۱۹۱۵   ۱۲۰۳۲.۹   ۱۸۹.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۳۲.۷   ۱۲۲۳۲.۴   ۱۲۲۴۶.۶   -۱۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۸۸۲.۸   ۱۷۸۸۲.۸   ۱۷۹۳۴.۵   -۵۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۳۹۲.۴   ۱۹۲۵۸.۶   ۱۹۳۹۲.۴   ۱۳۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۶۰۳.۴   ۲۱۵۲۶.۲   ۲۱۶۰۳.۴   ۱۱۳.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۶۴۶.۵   ۲۶۶۴۶.۵   ۲۶۷۰۴   ۱۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۰۲۶۷.۳   ۵۰۱۴۹.۱   ۵۰۶۲۲.۴   ۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۵۱۸.۸   ۵۳۵۰۷.۶   ۵۳۵۸۹.۳   ۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۵۲۵۰.۸   ۱۲۵۱۵۵.۴   ۱۲۵۲۹۴.۳   ۱۲۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۳۸۰.۵   ۱۲۶۳۶۲.۴   ۱۲۶۴۴۹   ۱۴۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۹۰۷۹   ۲۸۹۰۴۳.۹   ۲۸۹۵۳۵.۶   -۴۳۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۶۴۷   ۲۹۵۵۳۴.۴   ۲۹۵۶۷۰.۹   ۱۶۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه