سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 12 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.13

بورس 12 اسفند 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۳۷۰.۷   ۲۶۰۳۷۰.۷   ۲۶۰۳۷۰.۷   ۱۶۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۶۴.۳   ۲۸۵۹.۴   ۲۸۶۶.۳   ۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۲۵.۶   ۹۰۲۵   ۹۰۴۶.۷   -۱۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۰۶.۲   ۹۸۰۵.۶   ۹۸۲۹.۱   -۱۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۵۸.۶   ۲۷۸۵۲.۸   ۲۷۸۸۰.۱   ۱۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۴۶۸.۴   ۴۷۴۴۰.۸   ۴۷۵۱۳.۳   ۵۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۹۹۶   ۶۳۹۸۲.۷   ۶۴۰۴۵.۴   ۴۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۱۰۸.۹   ۷۳۰۸۸.۳   ۷۳۱۸۴.۶   ۶۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۷۲۵.۷   ۱۲۳۷۲۵.۷   ۱۲۳۸۳۵.۳   -۹۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۷.۶   ۵۳۷.۶   ۵۳۸.۸   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۵۸۹.۲   ۵۸۹.۲   ۵۸۹.۴   -۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴.۷   ۵۹۴.۷   ۵۹۵.۸   ۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۸۸.۶   ۶۸۸.۶   ۶۸۸.۶   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۰۸   ۷۰۸   ۷۱۱.۷   -۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۸۰.۹   ۷۸۰.۹   ۷۹۲.۴   -۱۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۲.۱   ۸۲۲.۱   ۸۲۸.۹   -۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۹۲.۷   ۱۴۹۱.۸   ۱۴۹۲.۸   ۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۶۹۸.۱   ۱۶۹۸.۱   ۱۷۱۴.۸   -۱۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۸۱.۹   ۱۷۷۵   ۱۷۸۲.۸   -۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۹۳۳.۱   ۱۹۳۲.۷   ۱۹۶۶   -۳۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۵.۴   ۲۴۱۱.۱   ۲۴۱۷.۳   -۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۰۰.۸   ۲۶۰۰.۸   ۲۶۰۳.۴   ۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۷۰۰.۹   ۲۶۹۳   ۲۷۰۰.۹   ۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۴۷.۱   ۳۲۴۷.۱   ۳۲۴۷.۱   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۸۱.۸   ۳۲۷۲.۱   ۳۲۸۲.۴   ۱۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۱۰.۷   ۳۴۱۰.۷   ۳۴۱۶.۶   -۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
رايانه   ۳۹۷۳   ۳۹۷۳   ۳۹۹۹.۴   -۲۹.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۵۸.۲   ۴۱۵۸.۲   ۴۱۶۸.۵   -۱۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۲.۸   ۴۴۸۶.۷   ۴۴۹۲.۸   ۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۱۲۴.۹   ۶۰۹۲.۶   ۶۱۲۴.۹   ۳۱.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۴۱.۹   ۶۰۷۹.۲   ۶۱۴۱.۹   ۷۹.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۳۱۵.۱   ۷۳۱۵.۱   ۷۳۵۱.۱   -۳۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۷۳.۵   ۱۰۵۶۸.۳   ۱۰۶۱۰.۹   -۲۵.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۸۴۳.۵   ۱۱۸۲۲.۳   ۱۱۸۴۷.۵   ۸.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۴۶.۸   ۱۲۲۴۶.۸   ۱۲۲۶۹.۱   -۲۲.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۹۳۴.۵   ۱۷۶۱۵.۹   ۱۷۹۳۴.۵   ۳۱۸.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۲۵۷.۳   ۱۹۲۳۳.۴   ۱۹۲۷۰.۱   -۱۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۴۹۰.۳   ۲۱۴۷۶.۷   ۲۱۵۲۲.۲   -۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۶۳۳.۶   ۲۶۶۳۳.۶   ۲۶۷۱۶.۸   ۱۲۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۰۲۶۱.۶   ۵۰۲۵۳.۳   ۵۰۷۹۲.۷   -۸۵۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۵۰۹.۶   ۵۳۴۹۶.۵   ۵۳۵۴۶.۲   ۳۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۵۱۲۸.۷   ۱۲۵۱۲۷.۵   ۱۲۵۳۱۳.۸   ۹۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۲۳۷.۲   ۱۲۶۲۳۷.۲   ۱۲۶۴۳۱.۳   -۱۶۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۹۵۱۳.۲   ۲۸۸۳۶۰.۵   ۲۸۹۵۴۶   ۱۱۵۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۴۸۱.۵   ۲۹۵۴۶۴.۲   ۲۹۵۴۸۱.۵   ۱۴۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه