سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 11 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.12

بورس 11 اسفندماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۲۰۳.۳   ۲۶۰۲۰۳.۳   ۲۶۰۲۰۳.۳   ۳۸۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۸.۸   ۲۸۵۴.۶   ۲۸۶۱.۴   ۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۴۳.۵   ۹۰۳۴.۴   ۹۰۵۶.۲   ۱۳.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۲۵.۷   ۹۸۱۵.۸   ۹۸۳۹.۵   ۱۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۴۰.۶   ۲۷۸۱۰.۶   ۲۷۸۶۱.۷   ۴۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۴۱۰.۷   ۴۷۳۱۶   ۴۷۴۳۲.۱   ۱۱۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۹۵۴.۸   ۶۳۸۸۶.۹   ۶۴۰۰۳.۱   ۹۴.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۰۴۶   ۷۲۸۸۱.۹   ۷۳۱۰۴.۶   ۲۲۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۳۸۲۵.۳   ۱۲۳۸۲۵.۳   ۱۲۴۰۳۲.۹   -۱۱۶.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۳۸.۸   ۵۳۸.۸   ۵۴۱.۴   -۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۵۸۹.۴   ۵۸۷.۸   ۵۹۰   ۱.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۴.۱   ۵۹۱.۶   ۵۹۴.۱   ۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۸۸.۶   ۶۸۸.۶   ۶۹۵   -۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۱۱.۵   ۷۱۰.۹   ۷۱۱.۶   ۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۹۴.۱   ۷۹۴.۱   ۷۹۷.۱   -۳.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۷.۵   ۸۲۷.۵   ۸۳۴.۷   -۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۱۱۳۲.۸   ۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۹۱.۷   ۱۴۹۰.۴   ۱۴۹۳.۷   ۸.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۱۷.۶   ۱۷۱۷.۶   ۱۷۲۹.۱   -۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۸۳.۳   ۱۷۸۳.۳   ۱۸۰۲.۳   ۱۱.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۲۶.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۱۹۶۶   ۱۹۶۶   ۱۹۷۲.۴   -۹۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۵.۵   ۲۴۱۵.۵   ۲۴۱۷.۹   -۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۹.۱   ۲۵۹۹.۱   ۲۶۰۱.۷   ۲.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۶۹۱.۹   ۲۶۶۰.۴   ۲۶۹۱.۹   ۲۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۴۷.۱   ۳۲۰۳.۵   ۳۲۶۳   ۷۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۷۱.۸   ۳۲۵۱.۱   ۳۲۷۴.۳   ۲۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۱۶.۶   ۳۴۰۷.۲   ۳۴۲۱.۲   ۱۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۰۰۲.۳   ۴۰۰۰.۶   ۴۰۰۴.۴   ۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۶۸.۸   ۴۱۶۸.۸   ۴۱۸۲.۲   -۱۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۸۷.۳   ۴۴۸۷.۲   ۴۴۹۰   -۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۰۶۲.۲   ۶۰۳۵.۸   ۶۰۶۲.۲   ۳۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۰۹۳   ۶۰۹۳   ۶۲۲۳   -۱۱۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۳۵۱.۱   ۷۳۵۱.۱   ۷۳۸۱.۶   -۳۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۹۹.۱   ۱۰۵۵۱.۶   ۱۰۶۰۳.۸   ۵۹.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۸۳۴.۸   ۱۱۷۹۲.۹   ۱۱۹۰۸.۶   ۱۴۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۶۹.۱   ۱۲۲۶۴.۷   ۱۲۲۶۹.۱   ۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۶۱۵.۹   ۱۷۶۱۵.۹   ۱۷۶۷۰.۳   -۵۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۲۶۹.۱   ۱۹۲۶۹.۱   ۱۹۳۲۹.۵   -۶۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۴۹۵.۷   ۲۱۴۹۵.۷   ۲۱۵۳۹.۸   ۱۵۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۰۶.۲   ۲۶۴۷۷.۲   ۲۶۵۱۹.۳   ۳۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۱۱۱۶   ۵۱۱۱۶   ۵۲۷۲۱.۴   -۲۱۲۷.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۴۷۶.۱   ۵۳۴۷۶.۱   ۵۳۵۲۸.۹   ۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۵۰۳۶.۴   ۱۲۴۶۱۱.۵   ۱۲۵۰۳۹.۲   ۱۱۰۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۳۹۹.۵   ۱۲۶۳۹۹.۵   ۱۲۶۵۲۱.۹   -۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۸۳۵۵.۴   ۲۸۷۹۳۵.۱   ۲۸۸۳۵۵.۴   ۵۵۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۳۳۳.۱   ۲۹۵۲۷۸.۴   ۲۹۵۳۳۳.۱   ۱۸۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه