سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 10 اسفند

در تاریخ : 93.12.11

بورس 10 اسفندماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۵۹۸۱۸   ۲۵۹۸۱۸   ۲۵۹۸۱۸   -۳۶۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۰
مبلمان   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۲۷۲.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
راديويي   ۵۴۱.۴   ۵۴۱.۴   ۵۴۳.۸۱   -۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
فني مهندسي   ۵۸۷.۸   ۵۸۶.۷۹   ۵۸۹.۵   -۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
بانكها   ۵۸۸.۲   ۵۸۷.۹۶   ۵۸۹.۴   -۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
محصولات چرمي   ۶۹۴.۵   ۶۷۰.۹   ۶۹۴.۵   ۲۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
سيمان   ۷۱۰.۹   ۷۱۰.۳   ۷۱۱.۷   -۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
ذغال سنگ   ۷۹۷.۱   ۷۹۷.۱   ۸۲۴.۲   -۲۸.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
انبوه سازي   ۸۳۳.۲   ۸۳۲.۵۲   ۸۳۴.۵   ۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۹۱۹.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۱۱۲۵.۲   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۶   ۱۱۳۲.۶   ۱۱۳۲.۶   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۳.۳   ۱۴۸۰.۴   ۱۴۸۳.۹۷   ۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۱۹.۳   ۱۷۰۷.۸   ۱۷۱۹.۶   ۱۱.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
سايرمالي   ۱۷۷۲   ۱۷۴۶.۵۵   ۱۷۷۲   ۱۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
ابزار پزشكي   ۱۸۲۶.۵   ۱۸۱۸.۱۷   ۱۸۲۶.۵   ۷.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
کاشي و سراميك   ۲۰۵۶   ۲۰۵۶   ۲۰۶۴.۹   -۹.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
غذايي بجز قند   ۲۴۱۸.۲   ۲۴۱۸.۲   ۲۴۲۲.۵   -۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۵۹۷.۱   ۲۵۹۷.۱   ۲۶۰۲.۹   -۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل   ۲۶۶۵   ۲۶۶۵   ۲۶۶۷.۹۸   -۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
ساير معادن   ۳۱۶۸.۹   ۳۱۵۵.۷   ۳۲۶۴.۵۳   -۹۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
قند و شكر   ۳۲۵۰.۷   ۳۲۴۹.۶۹   ۳۲۵۵.۵   -۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۰۳.۸   ۳۳۸۰.۴   ۳۴۰۳.۸   ۲۳.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
رايانه   ۳۹۹۷.۷   ۳۹۹۷.۷   ۴۰۶۳.۵   -۶۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
شيميايي   ۴۱۸۲.۳   ۴۱۸۲.۳   ۴۱۹۹.۹۹   -۱۶.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
مواد دارويي   ۴۴۸۷.۴   ۴۴۸۵.۹   ۴۴۹۱.۶   -۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
چند رشته اي ص   ۶۰۳۱.۲   ۶۰۳۱.۱   ۶۰۵۹.۳   -۲۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
محصولات كاغذ   ۶۲۱۲.۵   ۶۲۱۰.۴   ۶۳۷۷.۲   -۱۸۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
زراعت   ۷۳۸۴.۳   ۷۳۸۴.۳   ۷۶۲۹.۸   -۲۴۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
ماشين آلات   ۱۰۵۳۹.۳   ۱۰۴۸۰.۴۴   ۱۰۵۳۹.۳   ۴۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
خودرو   ۱۱۶۸۸.۸   ۱۱۴۸۱.۶۷   ۱۱۶۸۸.۸   ۱۹۶.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
كانه فلزي   ۱۲۲۶۴.۹   ۱۲۲۶۴.۴۹   ۱۲۲۶۵.۵   -۰.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
محصولات چوبي   ۱۷۶۷۰.۳   ۱۷۶۷۰.۳   ۱۷۶۸۸.۳   -۱۸.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
لاستيك   ۱۹۳۲۹.۱   ۱۹۲۷۵.۶۸   ۱۹۳۲۹.۱   ۴۲.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
محصولات فلزي   ۲۱۳۴۲.۵   ۲۱۳۴۲.۵   ۲۱۶۷۴.۴   -۲۹۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
فلزات اساسي   ۲۶۴۶۹.۴   ۲۶۴۵۰.۸۵   ۲۶۴۷۵.۱۷   -۵.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
انتشار و چاپ   ۵۳۲۴۳.۱   ۵۳۲۴۳.۱   ۵۳۶۲۱.۷   -۳۸۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
شاخص صنعت   ۵۳۴۶۷.۸   ۵۳۴۶۷.۸   ۵۳۵۵۴.۷   -۸۴.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
مالي   ۱۲۳۹۲۹.۷   ۱۲۳۸۳۹.۹۱   ۱۲۴۰۴۸.۲۸   -۶۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۴۰۰.۴   ۱۲۶۴۰۰.۴   ۱۲۶۸۱۳.۳۲   -۴۳۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۷۸۰۰.۲   ۲۸۲۰۵۸.۹   ۲۸۷۸۰۰.۲   ۶۴۳۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۱۵۱   ۲۹۵۱۱۳.۹۱   ۲۹۵۱۶۵.۳۲   ۵۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۴.۲   ۲۸۵۴.۲   ۲۸۵۸.۲   -۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۵
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۳۰.۴   ۹۰۰۹   ۹۰۳۰.۴   ۱۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۵
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۱۱.۴   ۹۷۸۸.۲۱   ۹۸۱۱.۵   ۱۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۵
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۷۹۹.۴   ۲۷۷۹۸.۹   ۲۷۸۴۱.۴   -۳۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۵
شاخص بازار اول   ۴۷۲۹۵   ۴۷۲۸۰.۴۹   ۴۷۳۴۱   -۴۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۱۶:۳۵

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم امام رضا (ع) ( امام هشتم ) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه