سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 9 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.10

شاخص بورس 9 اسفندماه 1393

بورس 9 اسفند

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۱۸۷.۲   ۲۶۰۱۸۷.۲   ۲۶۰۵۹۷.۳   -۴۰۹.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۳۰
شاخص قيمت (هم وزن)   ۹۰۹۰   ۹۰۹۰   ۹۱۱۶.۶   -۱۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۳۵
شاخص كل (هم وزن)   ۹۷۹۴.۴   ۹۷۹۴.۴   ۹۸۲۳.۱   -۲۰.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۳۵
ص قيمت(وزني-ارزشي)   ۲۷۸۳۸.۹   ۲۷۸۳۸.۹   ۲۷۸۹۲.۹   -۵۸.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۳۵
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۵۸.۱   ۲۸۵۸.۱   ۲۸۶۵.۲   -۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول   ۴۷۳۳۹.۵   ۴۷۳۳۹.۵   ۴۷۴۴۶   -۱۰۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۳۹۵۰.۹   ۶۳۹۵۰.۹   ۶۴۰۷۵   -۱۰۰.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۲۸۱۴   ۷۲۸۱۴   ۷۳۰۱۷.۷   -۱۸۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۴۲۶۸.۸   ۱۲۴۱۳۸.۴   ۱۲۴۴۱۳.۶   -۲۶.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۴۳.۹   ۵۴۳.۹   ۵۴۵   -۱.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۸۹.۴   ۵۸۹.۴   ۵۹۰.۱   -۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۵۹۰.۴   ۵۹۰.۴   ۵۹۸   -۷.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۷.۷   ۶۶۷.۴   ۶۶۷.۷   ۲.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۱۱.۹   ۷۱۱.۹   ۷۱۴.۳   -۲.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   ۷۲۸.۴   -۰.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۸۲۵.۲   ۸۰۴.۴   ۸۲۵.۲   ۶۱.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۲۷.۴   ۸۱۹.۱   ۸۲۸.۹   ۱۹.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۲.۶   ۱۱۳۲.۶   ۱۱۳۲.۶   ۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۷۹.۲   ۱۴۷۹.۲   ۱۴۸۲.۹   -۱.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۰۷.۸   ۱۷۰۷.۸   ۱۷۲۳.۵   -۱۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۵۳.۲   ۱۷۵۳.۲   ۱۷۷۰.۳   -۵.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۱۸.۶   ۱۸۱۸.۶   ۱۸۴۱.۷   -۲۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۰۶۵.۹   ۲۰۶۵.۹   ۲۰۷۱.۶   -۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۲۲.۴   ۲۴۲۰.۶   ۲۴۲۲.۹   ۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۰۳   ۲۶۰۳   ۲۶۰۷.۹   -۴.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۶۶۸.۵   ۲۶۶۸.۵   ۲۶۷۷.۱   -۹.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۵۲.۹   ۳۲۵۲.۹   ۳۲۸۰.۱   -۲۷.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۶۳.۹   ۳۲۶۳.۹   ۳۲۶۵.۵   ۳.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۸۰   ۳۳۶۸.۴   ۳۳۸۰.۴   ۱۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۰۶۳.۵   ۴۰۶۳.۵   ۴۰۸۸.۵   -۷.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۹۹.۱   ۴۱۹۱.۳   ۴۲۰۱.۵   -۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۱.۶   ۴۴۹۱.۶   ۴۴۹۹.۴   -۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۰۵۹.۴   ۶۰۵۴.۱   ۶۰۶۶.۸   -۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۳۹۶.۱   ۶۳۹۶.۱   ۶۴۳۴.۷   -۳۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۶۳۳.۵   ۷۶۳۳.۵   ۷۶۳۷.۶   ۲۸۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۴۹۵.۴   ۱۰۴۹۵.۴   ۱۰۵۴۰.۴   -۷۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۴۹۲.۴   ۱۱۴۹۲.۴   ۱۱۶۵۶.۷   -۱۷۰.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۶۵.۶   ۱۲۲۶۵.۶   ۱۲۲۶۹   -۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۶۸۸.۳   ۱۷۶۸۸.۱   ۱۷۶۸۸.۳   -۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۲۸۶.۷   ۱۹۲۸۶.۷   ۱۹۳۵۷.۲   -۶۵.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۶۳۵.۱   ۲۱۶۳۵   ۲۱۸۶۳.۴   ۳۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۴۷۵   ۲۶۴۷۵   ۲۶۵۲۹.۵   -۶۰.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۵۵۲   ۵۳۵۵۲   ۵۳۶۶۲   -۹۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۳۶۲۷.۵   ۵۳۶۲۷.۵   ۵۳۸۶۱.۳   -۳۵۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۳۹۹۸.۱   ۱۲۳۹۹۸.۱   ۱۲۴۱۷۱.۲   -۱۰۴.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۶۸۳۱   ۱۲۶۸۳۱   ۱۲۷۱۴۲.۸   -۲۲۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۱۳۶۲.۷   ۲۸۱۳۶۰.۹   ۲۸۱۶۷۷.۵   -۱۶۷.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۱۰۱   ۲۹۵۱۰۱   ۲۹۵۲۱۴.۵   -۵۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
پایتخت ایران کدام شهر است ؟
پاسخ : *
پست های ویژه