سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 6 اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.07

بورس 6 اسفندماه 1393

بورس

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۰۵۹۷.۳   ۲۶۰۵۹۷.۳   ۲۶۲۵۲۶.۲   -۱۹۲۸.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۶۵.۱   ۲۸۶۵.۱   ۲۸۸۶.۶   -۲۱.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۴۶
شاخص قيمت ( هم وزن)   ۹۱۰۹.۲   ۹۱۰۹.۲   ۹۱۸۳.۳   -۷۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل (هم وزن)   ۹۸۱۵.۱   ۹۸۱۵.۱   ۹۸۹۵   -۷۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
ص قيمت (وزني-ارزشي)   ۲۷۸۹۷.۱   ۲۷۸۹۷.۱   ۲۸۱۰۷.۴   -۲۰۶.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار اول   ۴۷۴۳۹.۸   ۴۷۴۳۹.۷   ۴۷۸۸۷.۱   -۴۵۰.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۴۰۵۱.۷   ۶۴۰۵۱.۷   ۶۴۵۳۴.۵   -۴۷۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۰۰۰   ۷۳۰۰۰   ۷۳۶۲۶.۹   -۶۲۷.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۴۲۹۵.۳   ۱۲۴۲۹۵.۳   ۱۲۴۷۵۱   -۲۶۶.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۴۵   ۵۴۵   ۵۵۱.۵   -۳.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۰   ۵۹۰   ۵۹۴.۴   -۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۵۹۸   ۵۹۸   ۶۲۰   -۲۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۶۵.۳   ۶۳۹.۹   ۶۶۵.۳   ۲۵.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۱۴.۲   ۷۱۴.۲   ۷۱۷   -۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹   ۷۲۹   ۷۲۹   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۰۷.۶   ۸۰۴.۹   ۸۰۷.۸   -۲.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۳۰.۸   ۱۱۳۰.۷   ۱۱۳۰.۸   ۲.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۱.۱   ۱۴۸۰.۷   ۱۴۸۳.۸   -۱.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۲۳.۳   ۱۷۲۲.۶   ۱۷۳۵   -۱۱.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۵۹   ۱۷۵۹   ۱۸۰۲.۸   -۴۴.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۴۴.۱   ۱۸۴۴.۱   ۱۸۷۷.۹   -۳۳.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۰۷۱.۶   ۲۰۷۱.۶   ۲۰۷۶.۳   -۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۲۱   ۲۴۲۱   ۲۴۲۸.۱   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۰۷.۳   ۲۶۰۷.۳   ۲۶۲۶.۹   -۱۹.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۶۷۷.۷   ۲۶۷۷.۷   ۲۷۰۰.۴   -۲۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۶۰.۶   ۳۲۵۸.۱   ۳۳۰۴   -۳۴.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۲۸۰.۷   ۳۲۸۰.۷   ۳۳۰۴.۴   -۲۴.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۳۶۹.۷   ۳۳۴۶.۳   ۳۳۹۹.۶   -۲۹.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۰۷۰.۷   ۴۰۷۰.۷   ۴۰۹۳.۶   -۲۲.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۱۹۹.۴   ۴۱۹۹.۴   ۴۲۲۶.۸   -۲۴.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۴۹۶.۶   ۴۴۹۶.۶   ۴۵۲۶.۷   -۳۴.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۰۶۷.۱   ۶۰۶۷.۱   ۶۱۲۱.۶   -۵۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۴۳۵.۲   ۶۴۳۵.۲   ۶۵۴۴.۶   -۱۵۲.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۳۴۶.۵   ۷۱۰۳.۷   ۷۳۴۶.۵   ۲۴۵.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۵۶۹.۹   ۱۰۵۶۹.۹   ۱۰۶۵۴.۹   -۱۲۷.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۶۶۲.۶   ۱۱۶۶۲.۶   ۱۱۸۸۳.۱   -۲۳۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۶۹.۲   ۱۲۲۶۹.۲   ۱۲۲۷۳.۲   -۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۶۹۲.۷   ۱۷۶۹۲.۷   ۱۷۷۵۱.۹   -۵۶.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۹۳۵۱.۷   ۱۹۳۱۴.۲   ۱۹۳۵۴.۲   ۱۸۷.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۶۰۳.۴   ۲۱۶۰۳.۴   ۲۱۹۴۹.۳   -۳۵۴.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۶۵۳۵.۱   ۲۶۵۳۵.۱   ۲۶۹۱۵.۳   -۳۸۱.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۳۶۴۳.۴   ۵۳۶۴۳.۴   ۵۴۰۴۷.۹   -۴۰۱.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۳۹۸۷   ۵۳۹۸۷   ۵۴۳۷۲.۲   -۸۷۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۱۰۳.۱   ۱۲۴۰۹۹.۷   ۱۲۴۹۵۸   -۸۶۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۷۰۶۰.۳   ۱۲۷۰۵۸.۳   ۱۲۷۶۴۸.۸   -۴۹۰.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۱۵۳۰.۸   ۲۸۰۹۲۲.۹   ۲۸۱۵۳۰.۸   ۴۷۸.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۱۵۱   ۲۹۵۱۵۱   ۲۹۵۳۰۱.۱   -۱۷۴.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۶ - ۱۶:۰

 

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حاصل جمع دو با دو به حروف چند می شود ؟
پاسخ : *
پست های ویژه