سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

آخرین شاخص بورس

در تاریخ : 93.10.24

آخرین شاخص بورس

 

شاخص بورس

 

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت ۲۶۸۲۳۵.۶ ۲۶۸۲۳۵.۶ ۲۶۸۵۲۴.۶ -۲۸۸.۴۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۲۹۶۸.۴ ۲۹۶۴ ۲۹۷۷.۳ -۲.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول ۴۸۹۲۳.۱ ۴۸۹۰۰.۵ ۴۹۰۵۹.۷ -۳۱.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰
شاخص كل ۶۵۹۲۹.۱ ۶۵۸۷۱.۶ ۶۶۱۲۱ -۷۱.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور ۷۵۳۸۳ ۷۵۳۱۲.۷ ۷۵۶۵۱.۶ -۱۹.۸۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم ۱۲۷۳۲۵.۵ ۱۲۷۰۷۶.۳ ۱۲۷۷۴۱.۲ -۲۷۳.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۵:۵۰
راديويي ۵۳۶.۸ ۵۳۴.۱ ۵۳۶.۹ ۲.۴۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
فني مهندسي ۵۶۰.۵ ۵۵۱.۱ ۵۶۰.۵ ۱۰.۴۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
بانكها ۶۰۵.۴ ۶۰۳.۶ ۶۰۷.۸ -۱.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
محصولات چرمي ۶۱۹.۳ ۶۱۹.۳ ۶۱۹.۳ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
سيمان ۷۳۹.۱ ۷۳۹.۱ ۷۴۷ -۸.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف ۷۶۴.۵ ۷۶۴.۵ ۷۶۵.۲ -۰.۸۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
انبوه سازي ۷۹۲.۱ ۷۹۲.۱ ۷۹۹.۴ ۲.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
ذغال سنگ ۸۴۳.۴ ۸۳۸.۶ ۸۴۴.۶ ۲۷.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
منسوجات ۱۱۱۱.۷ ۱۱۱۱.۷ ۱۱۱۱.۷ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها ۱۴۷۰ ۱۴۶۸.۸ ۱۴۷۳.۱ ۱۵.۶۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
سايرمالي ۱۶۱۸.۴ ۱۶۰۶.۴ ۱۶۲۴ ۱۵.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي ۱۷۰۷.۴ ۱۷۰۷.۴ ۱۷۵۲.۵ -۱۹.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي ۱۸۵۲.۸ ۱۸۴۲.۵ ۱۸۶۳.۷ -۰.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك ۲۲۰۷.۷ ۲۲۰۷.۷ ۲۲۲۳.۸ -۱۰.۶۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند ۲۴۰۰.۶ ۲۳۹۹.۶ ۲۴۰۴.۱ ۲۰.۶۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي ۲۶۰۷.۵ ۲۶۰۷.۵ ۲۶۰۷.۵ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر ۲۶۸۴.۹ ۲۶۸۴ ۲۶۹۱.۵ -۲.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
حمل و نقل ۳۳۶۰.۲ ۳۳۶۰.۲ ۳۳۶۵.۸ -۳.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته ۳۴۴۷.۴ ۳۴۳۱.۹ ۳۴۵۵.۷ ۲۹.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
قند و شكر ۳۵۰۲.۶ ۳۵۰۲.۶ ۳۵۵۵.۹ -۵۵.۶۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
ساير معادن ۳۷۱۶.۴ ۳۶۸۵.۴ ۳۷۶۴.۵ -۴۲.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
شيميايي ۴۲۱۸.۳ ۴۲۱۶.۷ ۴۲۴۱.۵ -۲۳.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
رايانه ۴۲۲۷ ۴۲۲۷ ۴۲۲۸.۲ ۳.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
مواد دارويي ۴۷۱۴.۵ ۴۷۰۷.۹ ۴۷۱۴.۵ ۹.۶۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص ۶۲۷۲.۶ ۶۲۷۲.۶ ۶۲۸۹.۴ -۱۶.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ ۶۸۹۳.۴ ۶۸۹۳.۴ ۷۰۱۰.۵ -۱۴۵.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
زراعت ۷۳۰۱.۶ ۷۳۰۱.۶ ۷۳۰۱.۷ -۱۴.۴۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
خودرو ۱۱۶۳۲.۳ ۱۱۵۸۴.۸ ۱۱۶۹۷.۷ ۲۵۸.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
ماشين آلات ۱۱۹۴۱ ۱۱۹۲۰ ۱۲۰۰۳.۹ -۱۲۰.۹۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
كانه فلزي ۱۳۴۵۲.۸ ۱۳۴۵۲.۸ ۱۳۴۹۹.۵ -۴۵.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
محصولات چوبي ۱۹۰۳۲.۹ ۱۹۰۱۵.۵ ۲۰۰۵۵.۳ -۶۷۴.۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
لاستيك ۱۹۶۷۰ ۱۹۶۶۴.۵ ۱۹۷۵۷.۴ -۵۳.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
محصولات فلزي ۲۲۱۹۰.۵ ۲۲۱۸۹.۳ ۲۲۳۲۷.۴ -۸۵.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
فلزات اساسي ۲۹۵۵۱.۴ ۲۹۵۵۱.۴ ۲۹۷۲۴.۷ -۱۵۳.۸۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ ۴۵۷۰۱.۷ ۴۵۶۹۶.۷ ۴۷۵۸۳.۴ -۱۸۷۴.۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
شاخص صنعت ۵۵۳۲۷.۶ ۵۵۳۱۹.۸ ۵۵۴۸۳.۶ -۷۰.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
مالي ۱۲۶۳۰۰.۵ ۱۲۵۹۸۹.۹ ۱۲۶۷۵۵.۱ ۶.۵۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۲۸۰۶۸.۸ ۱۲۷۹۳۱.۲ ۱۲۸۱۰۶.۸ ۱۰۱.۸۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
فراورده نفتي ۲۹۴۰۸۳.۳ ۲۹۴۰۴۸.۵ ۲۹۴۱۶۸.۱ -۵۵.۷۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي ۳۰۸۸۱۷.۸ ۳۰۸۸۱۷.۸ ۳۱۳۴۲۷.۸ -۴۳۰۹.۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۶:۳۰

 

گردآوری:سرزمین آریایی

دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
حرم حضرت معصومه (س) در کدام شهر ایران قرار دارد ؟
پاسخ : *
پست های ویژه