سریال جیران

سریال خاتون

سریال نیسان آبی

جوکر

بورس 4اسفند 1393

در تاریخ : 93.12.05

بورس 4 اسفندماه 1393

بورس

 

نام شاخص   ارزش   بالاترین ارزش   پایین ترین ارزش   تفاوت (نسبت به دیروز)   تاریخ
ص کل قيمت (وزني-ارزشي)   ۲۸۱۹۹.۳   ۲۸۱۷۶.۳   ۲۸۲۲۹   -۱۸.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۰
شاخص کل قيمت ( هم وزن)   ۹۱۹۵.۳   ۹۱۸۷.۱   ۹۲۲۵.۷   -۲۶.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۱۰
شاخص کل (هم وزن)   ۹۹۰۸   ۹۸۹۹.۱   ۹۹۴۰.۷   -۲۸.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۱۵
شاخص بازده نقدي قيمت   ۲۶۳۱۴۷.۲   ۲۶۳۱۴۷.۲   ۲۶۳۳۱۵.۸   -۱۶۷.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۳۰
شاخص ۳۰ شركت بزرگ   ۲۸۹۳.۱   ۲۸۸۹.۲   ۲۸۹۴   ۳.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۴۶
شاخص بازار اول   ۴۷۹۹۷.۳   ۴۷۹۷۹.۲   ۴۸۰۳۹.۵   -۵.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۵۰
شاخص كل   ۶۴۶۷۸.۴   ۶۴۶۲۵.۶   ۶۴۷۴۶.۳   -۴۱.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۵۰
شاخص آزاد شناور   ۷۳۷۷۸.۴   ۷۳۷۵۵.۹   ۷۳۸۷۶.۶   -۵۳.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۵۰
شاخص بازار دوم   ۱۲۴۸۹۶.۷   ۱۲۴۶۰۳.۹   ۱۲۵۱۷۴.۳   -۲۴۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۵:۵۰
راديويي   ۵۴۹.۷   ۵۴۷.۳   ۵۴۹.۸   ۱.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
بانكها   ۵۹۲.۶   ۵۹۲.۶   ۵۹۵.۷   -۳.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
محصولات چرمي   ۶۱۵.۳   ۶۱۵.۳   ۶۱۵.۳   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
فني مهندسي   ۶۲۴.۶   ۶۱۸.۹   ۶۲۴.۷   ۵.۳۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
سيمان   ۷۱۷.۴   ۷۱۷.۴   ۷۲۰.۳   -۳.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
استخراج نفت جز كشف   ۷۲۹   ۷۲۹   ۷۲۹   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
ذغال سنگ   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۷۶۳.۷   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
انبوه سازي   ۸۱۸.۱   ۸۱۸.۱   ۸۳۳.۷   -۱۵.۲۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
منسوجات   ۱۱۲۳.۱   ۱۱۲۳.۱   ۱۱۲۳.۱   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
سرمايه گذاريها   ۱۴۸۴.۸   ۱۴۸۱.۶   ۱۴۸۵   ۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
كاني غيرفلزي   ۱۷۳۳.۵   ۱۷۳۲.۸   ۱۷۳۸.۸   ۲.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
سايرمالي   ۱۷۸۲.۵   ۱۷۸۲.۵   ۱۷۹۸.۱   -۱۷.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
ابزار پزشكي   ۱۸۶۹.۲   ۱۷۹۸.۴   ۱۸۶۹.۲   ۶۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
کاشي و سراميك   ۲۰۸۷.۹   ۲۰۸۵.۴   ۲۰۹۲.۴   -۶.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
غذايي بجز قند   ۲۴۲۹.۴   ۲۴۲۹.۴   ۲۴۳۵.۸   -۶.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
وسايل ارتباطي   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۲۶۰۷.۵   ۰.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
شاخص۵۰شركت فعالتر   ۲۶۳۴.۶   ۲۶۳۲   ۲۶۳۶.۹   ۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
حمل و نقل   ۲۷۱۷.۳   ۲۷۱۷.۳   ۲۷۳۶.۴   -۲۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
ساير معادن   ۳۲۶۷.۹   ۳۲۶۷.۹   ۳۳۸۰.۶   -۱۱۳.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
قند و شكر   ۳۳۳۸.۶   ۳۳۳۸.۶   ۳۳۵۴.۳   -۱۴.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
بيمه و بازنشسته   ۳۴۰۳.۹   ۳۴۰۳.۹   ۳۴۲۹.۶   -۲۵.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
رايانه   ۴۰۹۶.۸   ۴۰۸۷.۲   ۴۰۹۷.۲   ۵.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
شيميايي   ۴۲۵۰.۴   ۴۲۳۴.۵   ۴۲۶۱.۷   -۶.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
مواد دارويي   ۴۵۵۹.۹   ۴۵۵۹.۹   ۴۵۸۱.۶   -۲۳.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
چند رشته اي ص   ۶۱۳۲.۶   ۶۱۰۱.۷   ۶۱۳۴.۷   ۱۵.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
محصولات كاغذ   ۶۶۵۳.۴   ۶۶۵۳.۴   ۶۶۷۳.۹   ۲۴۸.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
زراعت   ۷۰۷۱.۷   ۷۰۳۳.۴   ۷۰۷۱.۷   ۱۵۲.۶۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
ماشين آلات   ۱۰۷۸۹.۶   ۱۰۷۸۹.۶   ۱۰۸۷۶.۲   -۱۳۷.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
خودرو   ۱۱۸۴۸   ۱۱۸۰۳.۳   ۱۱۸۵۴.۹   ۶.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
كانه فلزي   ۱۲۲۷۷.۷   ۱۲۲۷۷.۷   ۱۲۲۸۰.۷   -۳.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
محصولات چوبي   ۱۷۷۱۰.۴   ۱۷۷۱۰.۴   ۱۸۲۶۲.۷   ۱۵۹.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
لاستيك   ۱۸۳۶۱.۲   ۱۸۳۲۳.۷   ۱۸۳۶۱.۵   ۳۷.۰۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
محصولات فلزي   ۲۱۷۶۸   ۲۱۷۶۸   ۲۱۹۴۲.۴   -۸۲.۸۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
فلزات اساسي   ۲۷۱۴۱.۹   ۲۷۰۷۴.۳   ۲۷۱۸۲.۷   ۶۹.۱۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
انتشار و چاپ   ۵۳۸۵۶.۱   ۵۳۸۵۶.۱   ۵۳۸۵۶.۱   ۲۰۶۹.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
شاخص صنعت   ۵۴۲۱۷.۹   ۵۴۱۶۴.۸   ۵۴۲۵۷.۲   ۰.۵۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
مالي   ۱۲۴۶۷۲.۳   ۱۲۴۶۷۲.۳   ۱۲۵۱۸۲.۲   -۵۳۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
شاخص قيمت ۵۰ شركت   ۱۲۷۵۶۵.۷   ۱۲۷۴۵۲   ۱۲۷۵۶۷   ۵۸۷.۷۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
دستگاههاي برقي   ۲۸۱۷۱۰.۹   ۲۸۰۰۵۱.۱   ۲۸۱۷۱۰.۹   ۲۹۸.۹۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
فراورده نفتي   ۲۹۵۲۱۶.۴   ۲۹۵۰۴۳.۹   ۲۹۵۲۱۷.۲   ۶۰.۴۰   ۱۳۹۳/۱۲/۴ - ۱۶:۰
دسته بندی : بازار » شاخص بورس
بازگشت
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
پرسش :
سال پیروزی انقلاب اسلامی چه سالی است ؟ ( به عدد )
پاسخ : *
پست های ویژه